Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 46 —

Onderwijs.

De toelating tot de eerste klasse van een Openbare- of Bijzondere Lagere School geschiedt wanneer het kind, bij den aanvang van den cursus niet jonger is dan 5 1/2 jaar.

B.v. een kind dat vóór of op één Maart d. v. a. den leeftijd van 5 jaar heeft bereikt kan tot den September-cursus worden toegelaten; voor den Maart-cursus moet de leeftijd van 5 jaar vóór of op 1 September d. v. a. bereikt zijn.

Afdeeling Onderwijs der Gemeentesecretarie.

KORTE VOORHOUT 1.

Wethouder van Onderwijs, Dr W. W. van der Meulen, Statenlaan 98. Tel. 13915. Spreekuur: Woensdag 2 uur.

Chef der Afdeeling, Mr G. A. van Poelje, Tel. 10982 (Woningaansluiting: 30539), Spreekuren: Maandag van 9 1/2 tot 11 1/2 uur. Woensdag van 2 tot 4 1/2 uur.

Inschrijving en overplaatsing van leerlingen, (Kamer Nr 6). Tel. 12130 T 2.

Personeelzaken, Jaarwedden, Pensioenen, Tijdelijk Personeel, Avondnijverheids- en Spreekonderwijs, enz. (behalve het bewaarschoolpersoneel), <Kamer n. 4). Tel. 12130 T 3 (1).

Bouw van openbare en bijzondere scholen, Rijksbijdragen, Gemeentelijke vergoedingen Bijzonder Onderwijs, Subsidiën aan bijzondere bewaarscholen, vakscholen en andere instellingen van onderwijs, Uitbetaling voorschotten openbaar onderwijs, vast en tijdelijk personeel bewaarscholen (Kamer Nr 9). Tel. 12130 T 4 T 9. .

Kinderkleeding (Kamer Nr 1). Tel. 12130 T 6.

Conciërge en Bodenkamer. Tel. 12130 T 7. Verstrekking materiaal voor de scholen. Bewijzen van goed gedrag, viseering stukken voor het geven van onderwijs aan bijzondere scholen, (Kamer Nr 8). Tel. 12130 T 8.

Gymnasia, Hoogere Burgerscholen en Handelsscholen, Zeevaart- en Visscherijschool, Mandateering salarissen onderwijzend personeel (Kamer Nr 5). Tel. 12130 T 11.

Magazijn Leermiddelen, Gedempte Burgwal, hoek Achter Raamstraat. Tel. 10963.

SCHOOLGELD ADMINISTRATIE. Gebouw «Mercurius», Noordeinde 43.

Adjunct-Directeur der Gemeente-belastingen, belast met de uitvoering der schoolgeldverordeningen, A. J. van Wijk. Tel. 11272.

(1) Niet spoedeischende inlichtingen omtrent personeelzaken uitsluitend Woensdag van 2 1/2 tot 4 1/2 uur en Zaterdag van 11 1/2 tot 12 1/2 uur.

Sluiten