Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 72 —

de Gasfabriek;

de Duinwaterleiding;

het Electrisch Bedrijf;

de Telephoon;

het Openbaar Slachthuis;

den Havendienst;

de Gemeente 'Bank van Leening;

den Reinigings- en Ontsmettingsdienst.

De afdeeling BELASTINGEN (B.) is belast met werkzaamheden betreffende: , , .

het verstrekken van gegevens aan de administratie der Rijksbelastingen omtrent de belastingplichtingen voor de gemeentelijke inkomstenbelasting en het verrichten van de overige werkzaamheden, voortvloeiende uit de wet van 30 December 1920 (Stol. No. 923) tot wijziging van de gemeentewet:

De uitvoering der verordeningen op de heffing:

1. — der straatbelasting;

2. — der belasting op tooneelvertooningen en vermakelijkheden; 3'. — der zakelijke belasting op het bedrijf;

4. — der hondenbelasting;

5. der opcenten op de dividend- en tantièmebelasting;

6. X*> der schoolgelden Openbaar H., M. en L. Onderwijs en Bijzonder Lager Onderwijs, en .

7. der gelden wegens het hebben van bijzondere werken m-, op- en

over openbaren gemeentegrond of- water;

de aan de Gemeente opgedragen werkzaamheden voortvloeiende uit de wetten op de rijksbelastingen, met uitzondering van die op de grondbelasting.

De afdeeling STATISTISCH BUREAU (S. B.) is belast met de verzameling en bewerking van statistische gegevens.

het Jaarverslag. ' ..

Bij deze afdeeling zijn de volgende publicaties verkrijgbaar:

MAANDCIJFERS f —,25 per nummer.

JAARBOEK 1919-1923 f 2,—.

KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD (driemaandelijksche publicatie) f —,20 per nummer.

UITKOMSTEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR DE KOSTEN VAN HET LEVENSONDERHOUD VAN 28 GEZINNEN TE 'S GRAVENHAGE IN 1921 EN 1922 f 1—.

STATISTIEK VAN HET GEMEENTEPERSONEEL f 1,—.

De afdeeling SOCIALE ZAKEN (S. Z.) is belast met werkzaamheden betreffende: •

den rechtstoestand van het gemeentepersoneel, voor zoover die werkzaamheden niet aan andere af deelingen zijn opgedragen;

de uitvoering der Pensioenwet 1922 Stbl. 240 en der gemeentelijke Pensioenverordening en verdere pensioensaangelegenheden, uitgezonderd

de uitbetaling der pensioenen;

het verleenen van uitkeeringen uit het Boetenfonds; de Arbeidsbeurs;

het Bureau voor voorlichting bij Beroepskeuze; de Werkloosheidszorg; . de uitvoering van de Ongevallenwet 1921 en de Invaliditeitswet, voor zoover die niet bij diensttakken plaats vindt ; het Armwezen;

Sluiten