Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

75 —

Rijksbureau voor Onderzoek van Handelswaren.

Bezuidenhout 171. Tel. 71943. •>& tob

Deze Rijksinstelling, die. sedert 1907 bestaat en eerst te Leiden, doch sedert 1928 in Den Haag is gevestigd, heeft ten doel het onderzoeken van handelswaren ten bate van winkeliers en klein-industriëelen. Doch daarnaast verricht het Bureau onderzoekingen ten behoeve van Rijksinstellingen en belast het zich met het verrichten van scheidsanalyses, met onderzoekingen, die noodig zijn in verband met eischen yan buitenlandsche autoriteiten aan te exporteeren goederen gesteld en met andere handelsonderzoekingen; tevens worden adviezen verstrekt en voorlichting gegeven over chemische en technische kwesties.

Ook kan het Bureau zich belasten met het ijken en controleeren van toestellen en instrumenten, als thermometers, vochtwegers, butyrometers, pipetten en dergelijke,; bovendien bevat het nog een, uit den aard der zaak grootendeels chemische, boekerij, die door belanghebbenden op versoek kan worden geraadpleegd.

De werkzaamheden geschieden voor de belanghebbenden niet gratis; voor winkeliers en klein-industriëelen geldt echter een zeer laag tarief.

Voor handel en industrie van Nederland is dit Bureau als een buitengewoon nuttige instelling te beschouwen.

Hofstraat 19. Dagelijks geopend van 10 tot 12 1 /2 en van 2 tot 4 1 /2

uur. Zaterdags van 10 tot 12 3/4 uur.

Het zegelrecht naar oppervlakten van het papier bedraagt:

30 cent voor elk papier waarvan de oppervlakte niét grooter is dan

425 c. M2 ■

50 cent voor een oppervlakte boven 425 t/m 644 c. M2;

een gulden voor een oppervl. boven 644 t/m 1288 c. M2;

voor elk papier, waarvan de oppervl. grooter is dan 1288 c. M», 60 cent voor iedere reeks van 644 c. M2, gedeelte eener reeks voor eene geheele gerekend.

Door het Rijk wordt papier uitgegeven dat naar de oppervlakte gezegeld is, van de volgende soorten:

Buitengewoon zegel.

Opper-

Benaming. Hoogte. Breedte, vlakte. Prijs.

c. M. c. M. c. M2

1. Groot Register papier 45.20 57.00 2576 f 2.

2. Klein Register papier ^ 38.57 50.10 1932 f 1.50

3. Gewoon papier 32.20 40.00 1288 f 1

4. Half vel. papier 32.20 20.00 644 f 0.50 6. Klein papier 25.00 17.00 425 f 0.30

Sluiten