Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 76 —

Het gebruik van papier, voorzien van een zegel van 30 cent, wordt slechts voor de volgende stukken toegelaten': ÏU verzoekschriften;

2. volmachten en machtigingen niet ten overstaan van Notarissen verleden;

3. door eigenaren of rechthebbenden verleende vergunningen om op eens anders grond of water te jagen;

4. akten van protest van non-acceptatie en van non-betaling van handelspapier;

5. akten van deurwaarders, met uitzondering van die tot welker opmaking, behalve deurwaarders, ook andere ambtenaren bevoegd zijn, voor welke akten door de deurwaarders geen minder gezegeld papier mag worden gebruikt dan aan die ambtenaren is toegestaan ;

6. borderellen tot inschrijving in de registers der hypotheken en der scheepsbewijzen.

Voor alle andere in dit hoofdstuk genoemde niet van het recht vrijgestelde stukken moet gezegeld papier gebruikt worden van ten minste 50 cent. . .

Bij overtreding van dit art. wordt eene boete van vijf en twintig gulden verbeurd.

De hier te lande door eenig ambtenaar opgemaakte stukken, in dit hoofdstuk bedoeld, welke niet van zegelrecht zijn vrijgesteld, en de daarvan gemaakte afschriften en uittreksels mogen niet meer bevatten per bladzijde, de lettergrepen door elkaar gerekend, dan:

24 regels, 12 lettergr. indien het gebruikte papier niet grooter is dan 425 c. M2.

30 regels, 15 lettergr. indien het papier grooter is dan 425 en met grooter dan 1288 c. M2.

36 regels, 18 lettergr. indien het papier grooter is dan 1288 en niet grooter dan 1932 c. M».

42 regels, 20 lettergr. indien het papier grooter is dan 1932 c. M2

Bij berekening der lettergrepen, worden 3 cijfers voor één lettergreep gerekend.

De bepalingen van dit art. zijn niet van toepassing op processen-verbaal van openbaren verkoop van roerende goederen en op in kolommen afgedeelde registers.

Voor iedere overtreding van dit art. is verbeurd eene boete van vuf en twintig gulden voor ieder stuk.

ZEGELRECHT. HUURCONTRACTEN. — Het recht wordt berekend over de som verkregen door vermenigvuldiging van den huurprijs plus lasten door den huurder voor zijne rekening genomen over één jaar, met het aantal jaren waarover de huur loopt.

Met de jaren, die ter keuze staan van huurder of verhuurder <z. g. optie jaren) wordt dadelijk rekening gehouden.

Sluiten