Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 84 —

korting, ten behoeve van den Staat, van VIJFTIEN ten honderd op de prijzen en premiën van f 100 en daarboven en van TIEN ten honderd op die daar beneden. De prijzen en premiën benevens de hiervoor vermelde teruggave zijn betaalbaar daags na de trekking, tegen overgifte van het lot, ten kantore van den op dat lot aangewezen collecteur of van de op dat lot aangewezen collectrice, indien het totaal van het uit te betalen bedrag de som eenhonderd gulden niet te boven gaat, en ten kantore van den directeur in alle andere gevallen.

De prijzen of premiën, die niet zijn afgehaald binnen de drie jaren na de trekking der laatste klasse van de loterij, vervallen aan den Staat en zijn verjaard. Binnen denzelfden termijn van drie jaren verjaart de vordering tot teruggave van het hiervoor vermelde gedeelte van den inleg voor loten, geldig voor alle klassen, Waarop in éene der vier eerste klassen prijzen zijn gevallen.

Behoudens het bepaalde bij de wetten van den lOden November 1900 (Staatsblad nr 185) en van den 16den April 1920 (Staatsblad nr 190) wordt wegens het verlies van loten of gedeelten van loten geen vergoeding verleend.

De collecteurs, de collectrices en de debitanten mogen bij verkoop van loten of gedeelten van loten geen hoogeren prijs.ivorderen dan:

a. voor de loten geldig VOOR ALLE KLASSEN

voor elk twintigste gedeelte f 3,60

b. voor de loten geldig VOOR EENE KLASSE: voor elk twintigste gedeelte:

in de eerste klasse f 0,85

in de tweede klasse f 1,45

in de derde klasse f 2,15

in de vierde klasse f 2,95

in de vijfde klasse

de lste en 2de week f 3,60 de 3de en 4de week f 4,— Bij VERWISSELING van een lot of gedeelte van een lot geldig VOOR EENE KLASSE tetgen een lot of een gelijk gedeelte van een lot in de DAAROP VOLGENDE KLASSE wordt slechts bijbetaald voor elk

twintigste gedeelte:

in de tweede klasse f 0,60

in de derde klasse f 0,70

in de vierde klasse f 0,80

in de vijfde klasse f 0,65

Het publiek wordt gewaarschuwd tegen beschadiging der loten, daar weigering van uitbetaling der daarop verschuldigde bedragen hiervan het gevolg kan zijn.

> De Minister van Financiën maakt bekend, dat Sollicitanten naar de betrekking van Collecteur of Collectrices der Staatsloterij, zich bij voorkomende vacaturen, bij gezegeld request tot hem kunnen wenden. Aan-

Sluiten