Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 86 —

melding ih persoon, zonder daartoe door hem of van zijnentwege te zijn uitgenoodigd, nadat men reeds eenmaal zijn belangen heeft voorgedragen, is niet noodig en niet wenschelijk. Dit laatste geldt eveneens voor herhaalde bezoeken aan den Hoofddirecteur v. d. Registratie, de Hypotheken en het Kadaster en den Directeur der Staatsloterij.

Audiënties.

De Minister van BUITENLANDSCHE ZAKEN heeft geen vasten audiëntiedag. Om tot een audiëntie te worden toegelaten dient men een schriftelijke aanvraag in met vermelding van het te bespreken onderwerp. Deze aanvraag te richten aan: Mr Dr L. Carsten, Part. Secr. Dep» van Buitenlandsche Zaken, Plein 23.

MARINE. — lederen Maandag 2 uur namiddag tot 's Maand. 12 uur 's middags aanmelding. De aanmelding geschiedt schriftelijk met vermelding van onderwerp, functie of beroep, naam en woonplaats, aan den kamerbewaarder, Lange Voorhout 7.

FINANCIËN, Kneuterdijk 22. — léderen Maandag 2 1/2 uur, schriftelijk of mondeling aanmelden bij den kamerbewaarder tot 's Maand. 12 uur,, met vermelding van onderwerp.

WATERSTAAT, Binnenhof 20. — lederen Maandag 2 uur 's namiddags. Aanmelden bij kamerbewaarder, schriftelijk of mondeling, zonder vermelding van onderwerp, tot het tijdstip van aanvang der audiëntie.

BINNENLANDSCHE ZAKEN, Binnenhof 19. — Vrijdags 3 uur, wanneer schriftelijk het verzoek wordt ingediend moet het onderwerp, van bespreking worden opgegeven, dit is echter niet noodig bij mondelinge opgave. Aanmelding' tot aan het audiëntie-uur.

OORLOG, Plein 4. — Donderdags 11/2 uur, audiëntie-aanvraag geschiedt op een daarvoor bestemd formulier, hetwelk op verzoek door den kamerbewaarder wordt toegezonden. Ook bij mondelinge aanvrage moet een formulier worden ingevuld.

KOLONIËN, Plein 1. — Vrijdags 2 uur, aanvrage zoowel schriftelijk als mondeling geschiedt op een daarvoor, bij den kamerbewaarder te verkrijgen formulier, hetgeen 's Maandags vóór den audiëntie-dag moet worden ingezonden aan den kamerbewaarder.

JUSTITIE, Plein 2 d. — Vrijdags 2 uur, de aanvraag geschiedt eveneens met vermelding van onderwerp, echter kan men zich tot 12 uur 's middags op den audiëntie-dag nog opgeven bij den kamerbewaarder.

ARBEID. HANDEL EN NIJVERHEID, Bezuidenhout 30. — Donderdags 2 uur, aanmelding tot 12 uur 's middags audiëntie-dag, uitsluitend schriftelijk met vermelding van onderwerp. De aanvragen worden gericht aan den kamerbewaarder.

ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, Bezuidenhout 30. — Donderdags 2 uur, tot 13/4 uur op den audiëntie-dag nog gelegen-

Sluiten