Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-- 87 —

Kantongerecht, Prinsegracht 45, tel. 34148. — Griffie geopend van 9-3 uur.

Zittingen dagelijks, 3 straf- en 3 civiele zittingen per week.

Deze zittingen kunnen door het publiek worden bijgewoond.

Om den kantonrechter te spreken wende men zich tot de Griffie,

Reclasseermg. — De navolgende Vereenigingen hebben als doel: De moreele en maatschappelijke verheffing van die personen (volwassenen) die met Politie en Strafrechter in aanraking komen. Voor het ontvangen van inlichtingen wende men zich op de eerste plaats tot deze Vereenigingen:

NED. GENOOTSCHAP TOT ZEDELIJKE VERBETERING VAN GEVANGENEN. Afd. 's Gravenhage. Celebesstraat 71. Spreekuren: Dinsdag- en Donderdag avond 7-9 uur; Woensdag middag 2-4 uur.

R. K. REOLASSEERING. Afd. den Haag, Westeinde 16. Spreekuren : Woensdag en Zaterdag middag 3-4 1 /2 uur.

LEGER DES HEILS, Reclasseerings-Brigade, Nieuwe Schoolstr. 15,

NED. LEGER DES HEILS, Nieuwe Molstraat 76.

VER. VOOR PSYOHATRISCHEN BIJSTAND AAN STRAFRECHTERLIJK VERVOLGDEN, te 's Gravenhage, Secr.: Jhr. Mr F. G. W. J. Bakker, p/a Dept. van Justitie.

RIJKSAMBTENAAR der Reclasseering, Mej. G. van Elzelingen, van Slingelandtstr. 13.

« PRO JUVENTTJTE », Arrondissement V Gravenhage,

Doel is de bestrijding en voorkoming der criminaliteit van jeugdige personen in het arrondissement 's Gravenhage en bestudeering van daarmee samenhangende toestanden en vraagstukken. Onder het Arrondissement 's Gravenhage behoort ook het district Delft en Leiden, terwijl den. Haag in 2 districten is verdeeld. Ieder district heeft een eigen directie bestaande uit Voorzitter, Secretaris(se) en Penningmeester(esse).

Herhaaldelijk blijkt, dat de aard. der werkzaamheden van bovengenoemde Vereeniging bijr het publiek niet voldoende bekend is. Daar onbekend onbemind maakt en de belangstelling en medewerking van het publiek voor de Vereeniging onmisbaar zijn, doen wij een poging, in wijderen kring kennis omtrent haar streven te verspreiden.

Zij trekt zich het lot aan van het verwaarloosde en van het misdadige kind. Verwaarloosd en misdadig zijn twee begrippen, die bij kinderen niet los naast elkaar staan, doch die gewoonlijk in hetzelfde kind vereenigd-worden aangetroffen. Het is bijna steeds bloot toeval, of een kind met de Vereeniging in aanraking komt, omdat het door zijn verzorgers is verwaarloosd of omdat het ten gevolge van die omstan-

Sluiten