Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 90 —

c. Handelslieden, wier belastbaar inkomen over elk der laatst verloopen drie belastingjaren blijkens den hun opgelegden aanslag m de Rijksinkomstenbelasting, ongerekend den in art. 38 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 bedoelden kinderaftrek, minder bedraagt dan twee duizend gulden (f 2000.—) 's jaars, of die niet in die belasting zijn aangeslagen;

d. ambachtslieden, die gedurende ten minste zes maanden per jaar niet meer personen boven 18 jaar (twee personen beneden 18 jaar gelijk te stellen met één boven de 18 jaar) in hun dienst hebben, dan vermeld is in de hier onderstaande lijst.

e. Straatventers, die niet tevens een winkel houden;

f. Minderjarigen, die geene handlichting hebben bekomen.

N. B. Voor het doen der opgave voor het Handelsregister moet

gebruik worden gemaakt van daarvoor door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel vastgestelde formulieren. Deze formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar, v. d. Spiegelstraat 12, te 's-Gravenhage.

Voor de inschrijving van eene handelszaak is voor de eerste , maal een bedrag verschuldigd en voor elke ingeschreven Handelszaak is na het jaar van inschrijving jaarlijks een bedrag verschuldigd aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken, waar de inschrijving behoort te geschieden, berekend naar het in de handelszaak gestoken kapitaal naai den volgenden grondslag:

Bij de lste Jaarlijksch inschrijving. bedrag.

bij een kapitaal van niet meer dan

f 10 000. • ■ ■ f 5.— f 2.50

bij een kapitaal van meer dan f 10.000—

doch niet meer dan f 25.000.— .... 15.— 5—

bij een kapitaal van meer dan f 25.000.—

doch niet meer dan f 50.000.— .... 50.— 10—

bij een kapitaal van meer dan f 50.000—

doch niet meer dan f 100.000.— ... 100.— 20—

bij een kapitaal van meer dan f 100.000.—

doch niet meer dan f 500.000.— . . - 250.— 30—

bij een kapitaal van meer dan f 500.000.—

doch niet meer dan f 1.000.000.— . . . 500— 50—

bij een kapitaal van meer dan f 1.000.000

doch niet meer dan f 2.000.000— ... 1000— 100—

bij een kapitaal van meer dan f 2.000.000

doch niet meer dan f 3.000.000— . . . 1000.— 200—

bij een kapitaal van meer dan f 3.000.000

doch niet meer dan f 4.000.000— ... 1000— 300—

bij een kapitaal van meer dan f 4.000.000

doch niet meer dan f 5.000.000— . . • 1000— 400—

bij een kapitaal van meer dan f 5.000.000 1000— 500—

Sluiten