Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 96 —

Belanghebbenden bij en belangstellenden in de bevordering van dit verkeer worden uitgenoodig lid der vereeniging te worden.

Het lidmaatschap bedraagt voor: een lid-donateur, een jaarlijksche contributie van minstens f 10.— een gewoon lid, » » f 5.

een buitengewoon lid » » *

Bezienswaardigheden.

GEVANGENPOORT, Buitenhof. Geopend dagelijks van 10-3 uur. Zon- en Feestdagen 1-5 uur. Toegangsprijs 10 cent. Maandag 25 cent.

GROOTE KERK, Riviervischmarkt, dagelijks te bezichtigen. Toegangskaarten a 25 cent verkrijgbaar, Riviervischmarkt 12.

HUIS TEN BOSCH, einde Bezuidenhout en Haagsche Bosch, geopend dagelijks, 10-3 uur. Toegangskaarten a 50 cent, bij Ver. Vreemdelingenverkeer.

KONINKLIJK PALEIS, Noordeinde. Te bezichtigen op tijdstippen welke worden aangekondigd in de dagbladen, dag. 10-3 uur. Toegangskaarten a 50 cent bij Boekhandelaren en Ver. Vreemdelingenverkeer.

KONINKLIJK ZOOLOGISCH BOTANISCH GENOOTSCHAP DIERENTUIN. -— Opgericht 1 November 1861.

jTraaie tuin, Serres met prachtige in- en uitheemsche plantenverzamelingen, Dierenverzamelingen, Rosarium, Aquarium, Insectarmm, Museum Lees- en Conversatiezaal met tal van tijdschriften, dag- en weekbladen, spelen, Kinderspeelplaats, Tennisbanen, Restaurant eerste rang.

In de Zomermaanden Juni-September:

's Dindagsavonds Concert, in den regel door de Kon. Mil. Kapel, 's Zaterdagsavonds dansen op terrazzovloer of in de zalen. In de Wintermaanden October—April:

's Zondagsmiddags om de 14 dagen concerten, tooneel-, cabaret- ot bioscoopvoorstellingen.

Eiken Zondagmiddag van 3—6 uur dansen. Februari: Groot Gemaskerd en gecostumeerd bal. Mei: Voorjaarsfeest.

Lidmaatschap per persoon f 20.— per jaar. Kinderen van leden tot 12 jaar vrij. Van 12—18 jaar f 2.50 per jaar. Van 18—21 jaar f 7.50 per jaar.

Daglidmaatschap, recht van toegang gevende in den Zomer van 10 tot 6 uur in den Winter van 10 tot 4 uur tot den tuin en alle innch-

Sluiten