Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 101 —

van den aard van zijn lijden. Lijders aan besmettelijke ziekte», krankzinnigheid en epilepsie worden in de inrichting niet opgenomen.

De kosten van verpleging, steeds veertien dagen vooruit te voldoen, worden bij vertrek geheel vereffend en bedragen:

In de eerste klasse A. f 12 en. f 15.— per dag.

In de eerste klasse B. f 10.— per dag.

In de tweede klasse A. afzonderlijke kleine kamer f 7.50 per dag. In de tweede klasse B. twee patiënten in één kamer f 5.50 per dag. In de Emmazaal voor vrouwelijke chirurgische patiënten r 8.75 p. dag. In de Oranjezaal voor mannelijke patiënten f 3.75 per dag. In de Blauwe Zaal vierde klasse voor vrouwelijke patiënten f 2.75 per dag.

In de Kinderkamer f 3.— per dag.

In de Kinderkamer onder de 2 jaar f 3.50 per dag.

In de Barak in bijzondere gevallen f 12. per dag.

Dagen van aankomst en vertrek worden in rekening gebracht. De patiënten moeten bij hunne komst voorzien zijn van 3 stuks ondergoed van elke soort, twee sponsen, kammen, enz.

Bezoeken mogen, indien de ziektetoestand dit toelaat, ontvangen worden:

in de lste klasse dagelijks 's morgens van 11-12 en van 2 1/2-41/2 uur, behalve des Zaterdags van 3-4 1 /2 uur;

en van 8-9 uur, met uitzondering van den Vrijdag (wegens den dienst in de Kerkzaal);

in de 2de klasse dagelijks van 2 1/2-4 1/2 uur, behalve des Zaterdags van 3-4 1/2 uur en 8-9 uur 's avonds;

in de 3de en 4de klasse dagelijks van 2-3 uur, behalve des Woensdags en Zaterdags;

in de Kinderkamer des Zondags, Dinsdags en Donderdags van 2-3 uur. Zaterdags van 3-3 1/2 uur.

De patiënten mogen hoogstens 2 personen tegelijk ontvangen, terwijl slechts bij uitzondering kinderen worden toegelaten.

Kinderziekenhuis, Laan van Meerdervoort 112, tel. 31856. Tarief van verpleging, enz. alsmede bepalingen betreffende betaling, opname en bezoek.

Het Kinderziekenhuis "is bestemd voor kinderen tot 12 jaar. Met toestemming van den Geneesheer-directeur kunnen ook kinderen boven dien leeftijd worden opgenomen.

Aanvragen tot opnemen van kinderen voor rekening van Maatschappelijk Hulpbetoon moeten geschieden met overlegging van het bewijs van den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst.

De Geneesheerrdhrecteur of diens plaatsvervanger, overtuigt zich van de wenschelijkheïd van het opnemen.

Behalve de klasse der onvermogende zieken, bestaan er 3 klassen.

Sluiten