Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 110 —

Terugbetaling met 2 dagen opzegging f 200.—.

Terugbetaling met 4 dagen opzegging f 500.—.

Terugbetaling met 7 dagen opzegging f 1000.—.

Terugbetaling met 14 dagen opzegging f 1000.—.

Tevens zijn Spaarbusjes kosteloos in bruikleen te verkrijgen.

Eveneens zijn ook Belasting spaarboekjes te bekomen ter geleidelijke verzameling van belastinggelden 3 3/4 % rente. Maximum f 1500.—.

Zonder eenige extra kosten wordt tusschenkomst verleend voor het betalen van: Alle Rijksbelastingen, Belastingen van 's-Gravenhage, Schoolgelden, Duinwaterleiding, Gas en Electriciteit;

voor het doen van alle ontvangsten en betalingen door het geheele rijk per postchèque en Girodienst;

voor overmaking van het geheele tegoed naar een andere Spaarbank bij verhuizing.

De Nutsspaarbank te Scheveningen werkt geheel onafhankelijk van de Nutsspaarbank hierboven bedoeld. Deze Spaarbank is gevestigd Badhuiskade 24, tel. 52654 en is geopend dagelijks 's avonds van 7-8 uur>

Het Gironummer is 116776.

Bijkantoor St. Aldegondeplein 26, tel. 53090, geopend Woensd. en Zaterd. van 7 1/2-8 1/2 uur 's avonds.

De Spaarbank geeft 3 6/10 rente terwijl de rente per 1/2 maand wordt berekend.

De Nutsspaarbank is aangesloten bij het Spaarbank-Bureau te Amersfoort, een instelling werkende over geheel Nederland en controle uitoefenend op de aangesloten Spaarbanken.

Voorschotten worden verstrekt tot een bedrag van ten hoogste f 400. De terugbetaling geschiedt wekelijks of jaarlijks. Om voor een voorschot in aanmerking te komen zijn 2 persoonlijke borgen verplicht.

Dierenasyl.

Gevestigd Nieuwe Haven 73, tel. 11143; geopend 9-5; aan deze inrichting kunnen zweivende en noodlijdende dieren worden aangebracht. Aan de inrichting is een gelegenheid voor het in Pension geven van honden en katten, terwijl ook gewoonlijk verschillende van deze viervoeters daar te koop zijn. In het zelfde gebouw houdt dierenarts Hoogland kosteloos spreekuur van 1-2 uur. Het lidmaatschap van deze nuttige instelling kost minimum f 2.50 per jaar.

DIERENASYL, Wesselstr. 32, dagelijks geoperia voor opname en afgifte van zwervende dieren.

DIERENTEHUIS, Terwestenstr. 53, tel. 36457, dagelijks geopend voor opname en afgifte van zwervende dieren.

Sluiten