Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 117 —

(Maximum onbeperkt). Bericht van uitbetaling: 15 ct.

Recht wegens uitbetaling na de maand volgende op die der uitgifte: 15 ct.

Expresse-Bestelling (Postwissel): 20 ct. extra.

De verplichting tot uitbetaling van een postwissel vervalt na 2 jaar.

Aan de wijkpostkantoren worden postwissels tot ten hoogste f 20.

uitbetaald. Boven f 20.— uitsluitend Hoofdkantoor.

POSTBEWIJZEN. — Recht 5 cent. Bovendien formulierkosten l cent. (Maximum f 10.—).

Recht wegens uitbetaling later dan 6 maanden na den dag der uitgifte .15 ct.

De verplichting tot uitbetaling als bij postwissels.

QUITANTIEN. — Per quitantie 12 1/2 oent. Bovendien wegens per borderel ingevorderd bedrag een recht als bij postwissels. Maximum f 1000.— per quitantie.

AFMETINGEN: ten hoogste 14x80 c.M., ten minste 8x14 c.M.

POSTCHEQUE- EN GIRODIENST. — Stortingen 5 ct. per f 500.—. Overschrijvingen:

a. tusschen twee postrekeningen kosteloos;

b. tusschen een postrekening en een girorekening bij de Ned. Bank 10 cent. Minimum f 5000.—.

Cheques, een vast recht vaan 5 cent voor elke chèque vermeerderd met een evenredig recht van 15/100 pro mille van de uit te betalen som. Spoedbehandeling, 40 ct.

Spoedbericht, 15 ct., eventueel vermeerderd met de telegramkosten.

Uitbetaling per expresse van postcheques : 20 cent.

Postcredietbrieven, zooveel maal 5 cent als er quitanties bij den brief behooren, vermeerderd met een evenredig recht van 15/100 pro mille van het bedrag van den brief.

Stortingsformulieren, 1 cent per stuk.

Chequeboekjes (100 formulieren) f 1.10.

Giroboekjes (100 formulieren) f 1.—.

Briefomslagen voor zendingen aan het girokantoor per 100 stuks, f 0.40.

Overschrijvingen op een rekening-courant bij een buitenlandschen postcheque- en girodienst: 10 cent voor elke f 100.—. Nadere inlichtingen vrage men aan het loket.

POSTPAKKETTEN: t/m 1 K.G. 30 ct. boven 1 K.G. » 3 » 40 ct.

boven 3 K.G. » 5 » 50 ct.

Sluiten