Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 130 —

kan worden verkregen, zonder dat tevoren door inzending van een advies aan het centrale girokantoor machtiging tot uitbetaling moet worden gevraagd op een bepaald aan te wijzen kantoor, zooals het geval is bij cheques.

Voor de opening van eene postrekening is niets verschuldigd, behoudens eenige geringe kosten wegens het aanschaffen van cheque- en giroboekjes, omslagen (voor verzenden van girobiljetten, cheque-adviezen, enz.) en eene alphabetische naamlijst der rekeninghouders.

Ieder, die eene postrekening wenscht, geeft dit op aan het postkantoor, c. q. bijkantoor of aan het hulppostkantoor zijner woonplaats en ontvangt dan kosteloos de noodige formulieren ter invulling en onderteekening.

Zij, wier woonplaats onder een hulppostkantoor behoort, kunnen de formulieren nntbieden bij den kantoorhouder. Eenzelfde persoon kan meer dan één postrekening hebben.

Ten name van vennootschappen, vereenigingen en zedelijke lichamen kunnen mede postrekeningen worden geopend.

Personen, in het buitenland verblijf houdende, die hier te lande eene postrekening wenschen te doen openen, behooren de aanvraag daartoe op de gewone wijze in te dienen.

Bij elke aanvraag van eene postrekening voegt men eene opgaaf van het verlangde aantal giroboekjes en chequeboekjes, omslagen (voor inzendingen aan het girokantoor) en lijsten van rekeninghouders.

Wil men anderen machtigen om over het tegoed van de rekening te beschikken, dan voegt men er een formulier in tweevoud bij met de namen dei gemachtigden, die op dit formulier hunne handteekening moeten plaatsen. Ook deze formulieren zijn ten postkantore kosteloos verkrijgbaar. De girobiljetten en de cheques worden BEDRUKT met den naam en zoo noodig met de woonplaats van den rekeninghouder en met het nummer van zijne postrekening; er verloopt dus onvermijdelijk eenige tijd . vóór de gevraagde boekjes kunnen worden uitgereikt.

Rekeninghouders ontvangen kosteloos een exemplaar van den Gids voor Rekeninghouders.

Bij de inlevering van de aanvraagformulieren behoort de aanvrager voor elke rekening ten minste de waarborgsom van f 5'.— te storten benevens het bedrag verschuldigd voor de aangevraagde formulieren. Desgewenscht kan dit ook door een derde worden gestort of overgeschreven.

Alle verdere gewenschte inlichtingen kunnen gevraagd worden bij de postkantoren of bij het Bestuur van den dienst te 's Gravenhage, telefoon 72150.

De ambtenaren, die met de uitvoering van den postcheque- en girodienst zijn belast, zijn verplicht tot geheimhouding van de zaken, welke door hunne ambtsvervulling te hunner kennis komen.

Sluiten