Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 133 —

Zij, die na 1 Juli 1922 in de verzekering zijn opgenomen, krijgen ouderdomsrente op hun 65' jaar, waarvan het bedrag afhankelijk is van de waarde der geplakte zegels en den tijd, dat de verzekering geduurd heeft (maximum f 6.43 per week).

2. Invaliditeitsrente. — Vereisckt is, dat er minstens 150 zegels geplakt zijn. Invalide is hij, die tengevolge van ziekte of gebreken niet in staat is om 1/3 van het loon te verdienen, dat een gezonde arbeider van zijn soort en opleiding kan verdienen. Bij blijvende invaliditeit kan de rente onmiddellijk ingaan. Is de invaliditeit van tijdelijken aard, dan moet om recht op die rente te kunnen doen gelden, de invaliditeit minstens onafgebroken een half jaar hebben geduurd.

Bedrag der rente afhankelijk van do geplakte zegels.

3. Weduwenrente. — (Minimum aantal zegels 40). Kan worden verleend aan de weduwe, die blijvend invalide is, of aan de weduwe, dié 60 jaar is.

Bedrag als bij Invaliditeitsrente.

4. Weezenrente. — (Minimum aantal zegels 40). Wordt uitgekeerd aan de kinderen beneden 14 jaar van den overleden verzekerde.

Bedrag als bij Invaliditeitsrente.

GENEESKUNDIGE BEHANDELING. — Indien gevaar dreigt voor blijvende invaliditeit en dit gevaar is door doelmatige behandeling af te wenden, dan KAN de verzekerde op kosten van het invaliditeitsfonds, een bepaalde behandeling of verpleging ondergaan. (Verzekerde kan evenwel, geen RECHT er op doen gelden).

Hiertoe wordt ook niet overgegaan, indien er niet een behoorlijk loopende verzekering is, d.w.z. .uit de reeds ingeleverde rentekaarten niet zou blijken, dat er vrij regelmatig geplakt is.

Geneeskundige behandeling moet steeds aan den Raad van Arbeid worden AANGEVRAAGD onder overlegging van de loopende rentekaart en zoo mogelijk een verklaring van den huisarts.

De Raad vergoedt nimmer ziekenhuis- en operatiekosten, die zonder, zijn voorkennis en goedvinden zijn gemaakt.

UITVOERING ONGEVALLENWET 1921. — Hieronder vallen alle bedrijven met uitzondering van de bij de wet genoemde.

Aangiften van uitoefening en staking van een verzekeringsplichtig bedrijf moeten gedaan worden ten postkantore, binnen welks kring werkgever zijn woonplaats heeft of bij den Raad van Arbeid.

De in deze bedrijven uitbetaalde loonen moeten op de aan 't eind van ieder en te gebruiken voor 't volgend jaar aan de werkgevers toegezonden loonlijsten worden verantwoord.

Het risico der verzekering kan gedragen worden door de Rijksverzekeringsbank, door een risicodragende maatschappij of door den werkgever zelf.

Wordt het risico gedragen door de Rijksverzekeringsbank, dan moet

Sluiten