Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 134 —

de werkgever 2 maal per jaar — behoudens enkele uitzonderingen — bovengenoemde loonlijsten inleveren bij den Raad van Arbeid. Wordt niet op tijd ingezonden en de premie niet bij inlevering betaald, dan verliest de werkgever zijn beroepsrecht tegen de door den Raad van Arbeid te nemen premiebeslissing. Niet-tijdige inlevering is strafbaar.

De premiën worden berekend naar het door de Rijksverzekeringsbank toegekende gevarencijfer en bedragen per gulden loon zooveel duizendsten als het gevarencijfer eenheden bevat.

Wordt het risico gedragen door een maatschappij of door-den werkgever, dan moeten de aangehouden lijsten eenmaal per jaar worden ingezonden.

De werklieden in dè verzekeringsplichtige bedrijven zijn volgens de bepalingen der wet verzekerd tegen geldelijke gevolgen van ongevallen, hun in verband met hunne dienstbetrekking overkomen.

De Rijksverzekeringsbank verleent den verzekerde, wien een ongeval overkomt als schadeloosstelling genees- en heelkundige behandeling of vergoeding daarvoor, eene tijdelijke uitkeering en mocht het ongeval tengevolge hebben, dat de verzekerde 6 weken' na den dag van het ongeval gedeeltelijk of geheel ongeschikt is tot werken als verdere schadeloosstelling eene geregelde uitkeering, rente genaamd.

Bij een ongeval met doodelijken afloop worden begrafeniskosten en eventueel een rente aan nagelaten betrekkingen uitgekeerd.

De werkgever is verplicht in ieder geval binnen 2x24 uren, nadat de gevolgen van een ongeval geneeskundige hulp noodig maken, aangifte van het gebeurde te doen ten kantore der posterijen, waar het ongeval heeft plaats gehad of waar de aangever zijn woonplaats heeft.'

Het is den werkgever verboden de voor hem uit deze wet voortvloeiende kosten geheel of ten deele af te houden van het loon der verzekerden.

Ieder werkgever of zelfstandig werkend persoon, die een verzekeringsplichtig bedrijf uitoefent, kan zich bij de Rijksverzekeringsbank verzekeren tegen geldelijke gevolgen van ongevallen, hem in verband met die ' uitoefening overkomen.

Nadere inlichtingen hieromtrent worden door den Raad van Arbeid verstrekt.

UITVOERING LAND- en TUINBOUWONGEVALLEN wet 1922.

Hieronder vallen de landbouw-, veehouders-, tuinbouw- en boschbouw1 bedrijven. ' -T

De bepalingen der ongevallen (wet 1921) zijn in hoofdzaak ook van toepassing op deze wet.

Het risico der verzekering wordt gedragen door de Rijksverzekeringsbank en door bedrijfsvereenigingen. Alleen wanneer het risico door de Rijksverzekeringsbank gedragen wordt, is een werkgever verplicht een loonlijst aan te houden en in te zenden bij den Raad van Arbeid en aan dezen premie te betalen.

Sluiten