Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 147 —

Voor alle graven begraafrechten op Zondag dubbel tarief. Extra voor orgelbespeling f 10.—. (Moet minstens 24 uur voor de teraardebestelling worden aangevraagd).

Voor bezoekers is de Begraafplaats dagelijks van 10-4 uur geopend.

Roomsen Katholieke, gelegen Kerkhoflaan Scheveningsche Boschjes (gesloten begraafplaats) de nieuwe R. K. Begr. «St BARBARA», gelegen Binckhorstlaan.

De ter aarde bestelling moet geschieden: van overleden kinderen tot 7 jaar vóór tien uur; van overledenen in de 4de en 3de klasse vóór elf. uur; van overledenen in de 2de en lste klasse vóór twaalf uur.

Wanneer eene begrafenis op een ander uur wordt verlangd dan op den voor deze klassen bepaalden tijd, kan dit geschieden mits daarvoor boven de Grafrechten betaald wordt in de lste klasse f 50.—, in de 2de klasse f 25.—, in de 3de klasse f 10.— en in de 4de klasse f 5.—. (Alléén voor volwassen overledenen).

De verschuldigde grafrechten bedragen:

Voor ieder als volwassen gerekende overledene: lste klasse f 100.—; 2de klasse f 60.— ; 3de klasse f 40.—; 4de klasse f 25.—. Voor ieder overleden kind:

Eerste klasse, beneden het jaar, f 20.; van 1 tot 7 jaar, f 30.—; van 7 tot 12 jaar, f. 50.—.

Tweede klasse, beneden het jaar, f 10.—; van 1 tot 7 jaar, f 15.—; van 7 tot 12 jaar, f 30.—.

Derde klasse, beneden het jaar, f 7.—; van 1 tot 7 jaar, f 10.—, van 7 tot 12 jaar, f 20.—.

Vierde klasse, beneden het jaar, f 5.—; van 1 tot 7 jaar, f 7.50; van 7 tot 12 jaar, f 15.—. ••'f?f*f?$

De prijs der Eigen graven bedraagt: voor een Eerste klasse keldergraf met Zerk voor 6 overledenen f 1500.—; voor een Eerste klasse zandgraf zonder Zerk voor 4 overledenen f 400.—; voor een Tweede klasse zandgraf zonder Zerk voor 4 overledenen f 200.—; voor een derde klasse zandgraf zonder Zerk voor 4 overledenen f 120.

De bijkomende kosten van zegels bedragen: f 1.—.

Deze tarieven gelden voor beide Begraafplaatsen.

Het Bestuur van de R. K. Parochiale Begraafplaatsen geeft de graven alléén in gebruik op de conditiën van het Reglement.

Het afnemen en weder plaatsen van zerken, monumenten, kruisen en dergelijke wordt door het Bestuur bewerkstelligd doch zonder zijn verantwoordelijkheid voor eventueele beschadiging en berekend:

voor gewone zerken in de Eerste klasse ad f 5.—

voor gewone zerken in de Tweede klasse 3.—-

voor gewone zerken in de Derde en Vierde klasse 2.—

Terwijl voor Grafmonumenten enz., de kosten voor het meerdere werk door het Dagelijksch Bestuur worden vastgesteld.

Sluiten