Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 159 —

Sportterreinen.

Voetbal en Korfbal.

« ZUIDERSPORTPARK », gelegen in het Zuiderpark.

«HOUTRUST», Sportlaan.'

H. V. V. TERREIN, Wassenaarscheweg.

V. U. C. TERREIN, Loosduinscheweg.

« NIEUW - HANENBURG », Segbroekpolder.

«DUINZICHT», achter Houtrust.

«■WILDHOEF», achter Houtrust.

«WESTDUIN», achter Houtrust.

«SEGBROEKPOLDER», achter Houtrust.

IJsport.

«IJSBAAN», Bezuidenhout. Wielersport.

«WIELERBAAN», Rijswijk. Paardensport.

«DUINDICHT», Wassenaar.

Volksuniversiteit.

Het doel der Volksuniversiteit is het bevorderen van algemeené ontwikkeling in den ruimsten zin, met uitsluiting van vakopleiding, zulks geheel onafhankelijk van staatkundige en godsdienstige richtingen.

Het programma is verkrijgbaar a 10 cent aan het Secretariaat, den leden is het franco per post toegezonden.

De lessen zullen gegeven worden van begin Oetober tot eind Mei, met een korte onderbreking wegens Kerst- en Paaschvacantie; St. Nicolaasavond geen lessen.

Iedere leergang omvat een bepaald aantal lessen van 1 tot 11/4 uur, in den regel eens per week des avonds te 8 uur te geven. Mogelijke afwijkingen van de vastgestelde regelen zullen bij het begin of in den loop van den betreffenden leergang nader worden gemeld.

Er zijn drie soorten leergangen: A, B en A/B. Deze regeling geschiedt uitsluitend met het oog op de verschillende ontwikkeling van de toehoorders en is in het leven geroepen om het onderwijs zoo vruchtbaar mogelijk te doen zijn. Een ieder beoordeele echter zelf, welken leergang hij, gegeven dit onderscheid, meent te kunnen volgen.

AFDEELING A.

Het onderwijs in deze afdeeling is dusdanig ingericht, dat het ook gevolgd kan worden door hen, die geen ander dan lager onderwijs hebben genoten of zich met dezen gelijk stellen.

AFDEELING B.

Het onderwijs in deze afdeeling kan gemakkelijk gevolgd worden door

Sluiten