Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 160 —

hen, die middelbaar of hooger onderwijs hebben genoten of zich met dezen gelijk stellen.

AFDEELING A/B.

Het onderwijs in deze afdeeling is zoodanig geregeld, dat het gevolgd kan worden door hen, die de A-leergangen, als door hen, die de B-leergangen kunnen volgen.

Het programma is groepsgewijze en in de volgorde der begindata ingedeeld.

Vóór eiken leergang vindt men het volgnummer met A, B of A/B aangegeven, in welke van bovenbedoelde afdeelingen de leergang is opgenomen.

LEERGANGEN OVER INDIE. — De verdeeling dezer leergangen in A en B wijkt af van bovenomschreven regeling; A is voor hen, die van Indië geen andere kennis hebben dan op de lagere school verkregen kan worden, B voor hen, die Indië door studie of ervaring kennen.

LESGELD. — Het lesgeld is voor alle afdeelingen (A, B of A/B) gelijk.

Er zijn drie tarieven van lesgeld: voor leden der Volksuniversiteit

le klasse f 0.50 per les

2e klasse . . . f 0.35 per les 3e klasse . f 0.20 per les

zoodat de kosten van een leergang zijn, b.v.

van: '3 lessen. 4 lessen. 5 lessen. 6 lessen. 8 lessen. 10 lessen, le klasse f L50 f 2.— f 2.50 f 3— f 4.— f 5.— 2e klasse f 1.05 f 1.40 f 1.75 f 2.10 f 2.80 f 3.50 3e klasse f 0.60 f 0.80 f 1.— f 1.20 f 1.60 f2.— Voor lees-studiekringen wordt een afzónderlijk lesgeld berekend. Den leden wordt beleefd verzocht bij de inschrijving hunne lidmaatschapskaart van het vorige jaar te vertoonen.

NIET-leden betalen in alle klassen een toeslag van 10 cent per les. Voor afzonderlijke lessen worden geen kaarten uitgereikt. Ieder deelnemer kiest zelf, naar gelang van zijn financieele draagkracht, de klasse waarin hij meent te behooren. Aangezien de kosten der leergangen bij langè na niet gedekt worden door de opbrengst der lesgelden, wordt ieder beleefd verzocht nauwgezet te overwegen in welke klasse hij behoort. Deze regeling der tarieven is uitsluitend gemaakt ten einde allen, die voorlichting zoeken, tot het volgen der lessen in staat te stellen.

Leden van arbeiders-vakvereenigingen, op de bijzondere voorwaarden bij de Volksuniversiteit als lid aangesloten, betalen op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap, een verminderd lesgeld.

Sluiten