Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 161 —

LIDMAATSCHAP. _ Het lidmaatschap der V. U. wordt verkregen als GEWOON LID:

tegen eene jaarlijksche bijdrage (minimum f 2.— per jaar); als BEGUNSTIGER:

a. tegen eene jaarlijksche bijdrage (minimum f 10.— per jaar);

b. door schenking van eene bijdrage in eens (minimum f 100. ).

als DONATEUR:

a. tegen eene jaarlijksche bijdrage (minimum f 25.— per jaar);

b. door schenking van eene bijdrage in eens (minimum f 500. ).

Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

De zaleli waar de leergangen gegeven worden, zullen nader worden bekend gemaakt.

De leergangen vangen aan precies op het aangegeven uur; de deuren worden gesloten zoodra de leiders hunne lessen hebben aangevangen.

Wijziging van den treinenloop kan oorzaak zijn dat het aanvangsuur van enkele leergangen eventueel iets moet worden gewijzigd; den deelnemers wordt dan daarvan tijdig bericht gezonden.

Toegangskaarten worden afgegeven na invulling der Statistiek-kaart.

Personen beneden 18 jaren worden niet tot de lessen toegelaten.

De toegangskaarten zijn strikt persoonlijk en moeten telkens bij den ingang van het leslokaal worden getoond. Slechts door den eigenaar geteekende kaarten zijn geldig. In geval van ongeoorloofd gebruik eener kaart wordt deze ongeldig verklaard, zonder dat eenige restitutie van betaalde gelden plaats vindt. De houder kan bovendien voor korteren of langeren tijd van het recht tot het verkrijgen van toegangskaarten worden uitgesloten.

TOEGANGSKAARTEN zijn te verkrijgen uitsluitend aan het Secretariaat Laan van Meerdervoort 49, tel. 36722 (geopend van 's morgenj 9 1/2 tot 12 1/2 uur en 's namiddags van 2 tot 4 1/2 uur. Zaterdag alleen van 9 1/2 tot 12 1/2 uur). Voor leergangen, welke reeds zijn aangevangen, worden geen kaarten meer afgegeven.

Op schriftelijk gedane aanvragen wordt slechts dan acht geslagen, indien deze zijn geschreven op de strook van een postwissel of giro-biljet ter grootte van het vereischte bedrag, vermeerderd met 10 cent voor de kosten van den aanvrager, nummer van leergang of leergangen waarvoor een kaart wordt verlangd, benevens de tariefklasse.

De Haagsche Volksuniversiteit is onder nummer 11680 bij den Postcheque- en Girodienst aangesloten.

Per telefoon kunnen geen toegangskaarten worden besteld.

Sluiten