Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 176 —

waart sche afrondng van de prijzen op geheele guldens en met een minimum van f 10.— voor de eerste, f 8.— voor de tweede en f 5.— voor de derde klasse;

2. voor een tijdvak van meer dan een maand, kostende: evenzoovele malen den op geheele guldens afgeronden prijs voor een maand, als de Trajectkaart maanden geldig is;

3. voor een jaar, kostende: per tariefkilometer f 13.60 voor de eerste, f 10.20 voor de tweede en f 6.80 voor de derde klasse, met opwaartsche afronding Van de prijzen op geheele guldens en met een minimum van f 82.— voor de eerste, f 62.— voor de tweede en f 41.— voor de derde klasse, welke prijzen in hun geheel bij vooruitbetaling voldaan moeten worden.

B. Scholierkaarten:

1. voor een maand, kostende: per tariefkilometer f 0.94 voor de eerste, f 0.70 voor de tweede en f 0.47 voor de derde klasse, met opwaartsohe afronding van de prijzen op geheele guldens en met een minimum van f 8.— voor de eerste, f 6.— voor de tweede en f 4.— voor de derde klasse;

'. voor een tijdvak van meer dan een maand, kostende: evenzoovele malen den op geheele guldens afgeronden prijs voor één maand, als de Scholierkaart maanden geldig is.

Dagbladen.

Hier onder volgen uitsluitend Dagbladen te den Haag verschijnend.

AVONDPOST, (Neutraal), Bureaux Westeinde 20, tel. 16100. Ochtend- en Avondblad met verschillende bijbladen. Abonnement per 3 mnd. f 2.75, met geïllustreerd bijblad f 3.75; per week abonn. f 0.22 en f 0.30. Alleen Ochtendblad 10 cent per week. Losse nummers 5 cent. Advertentiën 1-6 regels f 1.30, elke regel meer 35 cent. Zaterdags duurder. Advert. voor Zaterdags voor 1 uur.

HAAGSCHE COURANT, (Neutraal), Wagenstraat 37, tel. 16300, Avondblad. Abonn.: Voor 's-Gravenhage bij vooruitbetaling per 3 maanden met «Kikeriki», «De Nieuwste Mode», «Koloniaal Bijblad» en «Letterkundig Bijblad» f 3.—. Franco per post met Modeblad f 4.—, zonder Modeblad f 3.75. Afz. nummers 5 ct., franco per post 10 ct. — Advertentiën: Van 1-5 regels f 1.50. Iedere regel meer tot 10 regels 40 ct., daarna iedere regej ïneer 50 ct. Bewijsnummers 6 ct., franco per post 10 ct. Incasso binnen de stad 5 ct., buiten de stad volgens posttarief. — Bij vooruitbetaling : Kleine Advertentiën 90 ct.; Dienstaanbiedingen 70 ct. — Advertentiën waarin voorkomt «Brieven aan het bureau van dit blad» 10 ct. meer.

HET HAAGSCHE VOLK, (Soc. Dem.), Prinsegracht 71, tel. 33993, Avondblad. Abonnement per 3 maanden f 3.25; per week 25 ct. Losse nummers 5 cent. Advertentiën 25 ct. per regel.

Sluiten