Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 183 —

tel. 33689 en 36899; Secretaris: H. A. Dijkstra, Kamer 8; geopend van 9-12 en 2-5 uur.

HAAGSCH VAKCOMITE, Stille Veerkade 16, tel. 13450; Secretariaat geopend van 9-12 en 2-5 uur.

NED. R. K. VOLKSBOND, Afd. 's-Gravenhage, Nieuwe Molstraat 12, tel. 16023; Secretariaat geopend van 9-12 en 2-5 uur.

NEUTRALE BESTUURDERSBOND, van Ostadestraat 459, tel. 34784; Secretariaat geopend 9-12 en 2-5 uur.

b. Sportbonden.

NEDERLANDSCHE VOETBALBOND, Secretariaat van de Spiegelstraat 21, tel. 34780; geopend 8.30-12; 1-5 uur; Zat. 8.30-12 uur.

HAAGSCHE VOETBALBOND, Regentesselaan 281, tel. 34232; Secretariaat Suezkade 141, geopend 's avonds na 7 uur.

NED. ATHLETIEK UNIE, Azaleastraat 5, tel. 32797; SecretarisPenningmeester J. M. Hardeman. Secretariaat geopend 's avonds na 7 uur.

KON. NED. AUTOM. CLUB, voorzitter v. Weideren Baron Rengers, Lange Vijverberg 10, tel. 14786.

HAAGSCHE BOKSBOND, voorzitter D"- J. H. W. van Ophuysen, Prinsevinkenpark 5, tel. 10853.

ALGEMEENE NEDERLANDSCHE WIELRIJDERS BOND (A. N. W. B.).Toeristenbond voor Nederland. Contributie f 5.— per jaar; echtgenooten van leden f 2.50. Secretariaat Parkstraat 18, tel. 14880.

NEDERLANDSCHE WIELER BOND (N.W.B.), uitsluitend rensport. Contributie f 5.— per jaar; gratis off. org. «Sport-Echo». Voorzitter J. D. Viruly, Zeekant 64, tel. 51283.

VER. «HAAGSCHE IJSCLUB», Penningmeester W. G. de Knokke v. d. Meulen. Lidmaatschap, personen boven 18 jaaar, voorgesteld door 2 leden, contributie f 6.— per jaar, entree f 2.50; f 12.— indien men lid wordt als er ijs is. Kaarten voor verdere leden van het gezin: vóór 1 Oct. f 1.—; daarna f 2.—. Mannelijke personen boven 18 jaar zijn van deze kaarten uitgesloten. Loge-kaarten voor niet Hagenaars f 5.—. Openstelling der ijsbaan wordt aangekondigd door vlaggetjes op de trams.

Vereenigingen.

KUNST AAN ALLEN.

De naam, welken de Vereeniging «Kunst aan Allen» heeft aangenomen, maakt een uitvoerige omschrijving van haar doel en werkwijze feitelijk overbodig. Wie die woorden «Kunst» en «Allen» zoo ruim mogelijk opvat, zonder beperking, komt vanzelf tot het beste begrip van de Vereeniging. Kunst onder eiken zuiveren vorm wil zij brengen aan allen, die een verlangen en naar gevoelen, rijken en armen, ervarenen en onervarenen. Zij wil het begrijpen van kunst bij hare leden ontwikkelen, door hen het beste te laten genieten, wat zij geven kan. Zij wil kunst brengen in het leven, in de omgeving harer leden, door in hunne huizen, hunne woonkamers een plaats te vragen voor hetgeen zij, tegen den laagst mogelijken prijs, voor hare leden beschikbaar zal stellen.

Sluiten