Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 184 —

Zoo doet zij concerten, toneelvoorstellingen, en lezingen houden; zij stelt tentoonstellingen samen op het gehied der bouw- en schilderkunst en der kunstnijverheid. Daarbij staat voorop, dat het allerbeste op elk gebied gekozen wordt. Dilettantisme wordt strikt uitgesloten.

Waar een ieder in de gelegenheid moet zijn om zich als lid te kunnen opgeven, heeft het Bestuur als minste jaarlijksche bijdrage een bedrag van 100 cents bepaald. Het spreekt echter van zelf, dat deze bijdrage uitsluitend bedoeld is als minimum. Daarom kan ieder, naar draagkracht, zijne bijdrage hooger stellen; hij moet te rade gaan met zich zelf en bepalen hoeveel hij meent te kunnen en te moeten betalen.

De toegangsprijzen voor alle uitvoeringen zijn zeer laag gesteld. Bij die, welke in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen plaats hebben, wordt steeds een loting voor het verkrijgen van een volgnummer voor de plaatsbespreking gehouden; deze loting geschiedt schriftelijk. Aanwijzingen hieromtrent en een nauwkeurige opgave van alle uitvoeringen der Vereeniging vinden de leden in het hun op ongeregelde tijden kosteloos toegezonden Vereenigingsblad, waarin ook andere mededeehngen van het Bestuur aan de leden voorkomen.

Het Vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. De lidmaatschapskaarten, worden door bemiddeling van een bode aangeboden, waarvoor 10 ets. inningskosten per kaart en per persoon moet worden betaald- leden buiten den Haag betalen ook 10 ets. inningskosten.

Andere wijzen van betaling der contributiegelden — toezending van postwissels, geld, postzegels, enz. aan den penningmeester — is met geoorloofd. De lidmaatschapskaart geldt tevens als kwitantie.

Men geeft zich schriftelijk, met vermelding van beroep, adres en jaarlijksche bijdrage, op aan den lsten Penningmeester L. J. R. Prins, Snezkade 104. Opgave van nieuwe leden kan alleen geschieden door den persoon zelve of door iemand van zijn huisgezin.

Als lid kan zich opgeven, een ieder boven den leeftijd van 18 jaar. Over de contributie wordt dan, door bemiddeling van een bode beschikt.

VEREENIGING « STILLE STRAND ».

Deze vereeniging, opgericht 5 Mei 1919, tracht een band te vormen tusschen hen, die 's Zomers willen genieten van het vrije strandleven, zooals zich dat speciaal heeft ontwikkeld aan het gedeelte tusschen het Ververschingskanaal en de grens der gemeente Monster. De «witte tenten-stad» waar vooral des Zondags dikwijls meer dan veertigduizend menschen kampeeren, bekend onder den naam van stille strand, heeft een groote vermaardheid gekregen.

De vereeniging heeft, gesteund door het Haagsche Gemeentebestuur en in samenwerking met de Haagsche Vrijwillige Reddingsbrigade, reeds zeer veel tot stand gebracht, wat het verblijf daar kan vergemakkelijken en veraangenamen. Zij organiseerde het Reddingwezen door het plaatsen van drie reddinglijnen op ieder vak en het stationneeren van de voortreffelijke reddingsboot «Tom»; zij houdt iederen winter een cursus m eerste

Sluiten