Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hfdst. VIII § 3

14

openbare kassen wordt bekostigd, dus zoowel het openbaar als het bijlander onderwijs, wordt gegeven in scholen met ten minste zeven achtereenvolgende leerjaren. Het leerplan omvat voor de eerste zes leerjaren de vakken, in artikel 2 vermeld onder a tot en met *. Daaraan kan het vak, in dat artikel vermeld onder r (handenarbeid) en kunnen voor het hoogere leerjaar of de hoogere leerjaren bovendien een of meer der andere vakken, in dat artikel vermeld cyder / tot en met u, worden toegevoegd. Daar, waar de Kroon de gelegenheid om aansluitend lager onderwijs in het zevende leerjaar te ontvangen in voldoende mate op andere wijze verzekerd acht, of waar bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan bij koninklijk besluit vergunning verleend worden, dat het onderwijs aan een of meer bepaalde scholen minder dan zeven achtereenvolgende leerjaren omvat. (Art. 3, tweede lid.)

Deze definitie is zoo gesteld, ook om het onderwijs in ^ Fransche taal voor de eerste zes leerjaren te weren van de gewone lagere school. Op sommige scholen was het gewoonte geworden met het onderwijs in de Fransche taal reeds in het vierde leerjaar te beginnen; het kwam zelfs voor, dat men reeds in het derde leerjaar de kinderen met de Fransche taal lastag viel. De wetgever heeft door de verbodsbepaling betreffende uitbreiding der verplichte leervakken in het eerste tot en met het zesde leerjaar er voor willen waken, dat de volksschool als zoodanig voor geheel Nederland te loor zou kunnen gaan. Men moet volgens den minister niet de gelegenheid hebben de volksschool in elke klasse dienstbaar te maken aan de studie van Fransch, Engelsch, Duitsch, wiskunde, ja, van alles en nog wat. Daar tegen heeft de wetgever de volksschool willen beveiligen om die te brengen op een breedere basis van algemeene ontwikkeling, die ieder tn Nederland behoeft. Wil men er iets bij hebben; dan kan daarvoor op andere scholen of in het zevende en achtste leerjaar derzelfde school de gelegenheid worden

geopend1). ,

Vak r, handenarbeid, is door het aannemen van een amendement van de verplichte vakken overgebracht naar de facultatieve. De minister heeft, om, zooals hij zich uitdrukte, nog te redden wat te redden valt, in het tweede lid van art. 3 de mogelijkheid geopend nu dit niet meer verplichtend was, om handenarbeid op de gewone lagere school als leervak te onderwijzen, indien men dit wenschelijk mocht achten.

Op 30 April 1920 is er in de tweede kamer gedebateerd over de vraag of deze bepaling, die uitdrukkelijk zegt, dat het leerplan voor de eerste zes leerjaren slechts de vakken genoemd onder «-* mag omvatten, ook

l) Zie de rede van den minister in de vergadering van de tweede kamer van 30 April 1920.

Sluiten