Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hfdst. VIII § 4

28

Bevoegdheid tot het geyen van lager onderwijs.

Het onderwijs aan volwasAkten van bekwaamheid

De akte als onderwijzer c de akte B al onderwijzeres

§ 4. De onderwijzers der lagere scholen, zoowel openbare als bijzondere in het algemeen.

In overeenstemming met het tweede lid van art. 192 der grondwet bepaalt art. 129 der wet, dat niemand lager onderwijs mag geven, die niet m het bezit is der bij de wet gevorderde bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid. Vreemdelingen behoeven bovendien vergunning van den Koning. Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op: a. hen, die uitsluitend zijn belast met het onderwijs in het vak vermeld in art. 2 onder h (zingen): b. hen die uitsluitend aan kinderen van één gezin lager huisonderwijs geven (zoogenaamde gouverneurs en gouvernantes); c. hen, die van het geven van lager onderwijs geen beroep makende en zich zonder geldelijke belooning daartoe bereid verklarende van den Koning vergunning hebben verkregen tot het geven van zoodanig onderwijs. De overige bepalingen der wet blijven evenwel ook op de sub a, b en c genoemde personen van toepassing *). i i •• i ->

Hier moet nog opgemerkt worden, dat de hooge raad bij arrest van iZ April 18982) beslist heeft, dat de wet op het lager onderwijs uitsluitend regelt het geven van onderwijs aan kinderen en jongelieden, en dat door het geven van lager onderwijs aan volwassenen dus niet wordt uitgeoefend een beroep, waartoe de wet een toelating vordert en dat het geven van onderwijs, aan volwassenen door hem, die niet in het bezit is van eenige volgens de wet verkregen akte van bekwaamheid, in geen geval een overtreding oplevert van art. 436 van het wetboek van strafrecht.

De akten van bekwaamheid als onderwijzer of onderwijzeres worden in drieën onderscheiden: 1°. de akte van bekwaamheid als onderwijzer of de akte van bekwaamheid B, als onderwijzeres; 2°. de akte van bekwaamheid A als onderwijzeres voor de laagste twee leerjaren; 3°. de akte van bekwaamheid voor school- en huisonderwijs voor een bepaald vak ook van het uitgebreid lager onderwijs.

De akte van bekwaamheid als onderwijzer of de akte van bekwaamf heid B als onderwijzeres geeft de volledige bevoegdheid; zij is in vele ! opzichten gelijk te stellen met de hoof dakte van de wet van 1878. Deze akte verleent de bevoegdheid tot het geven van:

1 °. onderwijs in de vakken in art. 2 vermeld onder a tot en met; (met k nuttige handwerken voor meisjes), l tot en met o (Fransche, Duitsche, Engelsche taal en wiskunde) q (algemeene geschiedenis) en r (handen-

*) Art. 130 der wet. ,,, ,

*) Zie ook het arrest van 30,Juni 1902; weekbl. v. h. recht no. 7805.

Sluiten