Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hfdst. VIII § 4 ,

30

De opleiding van de onder wijzers en onderwijzeressen aan kweekscholei

vreemde talen kan optreden. Want al is hij in staat m die talen te lezen en bij zijn onderwijs in het algemeen dagelijks voorkomende uitdrukkingen van vreemden aard of oorsprong te verklaren, zoo volgt daaruit niet, dat hij aan oudere leerlingen op scholen met uitgebreid leerplan het onderwijs in eenige vreemde taal kan geven. De minister wenschte daarom het examen voor de bevoegdheid voor het onderwijs in afzonderlijke vakken voor de vreemde talen te behouden. .

Niet alleen echter voor de vakken / (Fransche taal), m (Duitsche taal), n (Engelsche taal), maar ook voor de vakken k (nuttige handwerken voor meisjes), p (handelskennis), r (handenarbeid), s (landbouwkunde), t (turnbouwkunde) en u (fraaie handwerken voor meisjes) bestaan afzonderlijke

akten van bekwaamheid. •• 1 j

Deze akten van bekwaamheid geven voor het vak, waarvoor zij verleend

zijn de bevoegdheid tot het geven in dat vak:

1° van onderwijs aan een school voor gewoon, uitgebreid of buitenge-

woon lager onderwijs en aan een cursus voor vervolgonderwijs; L . van

huisonderwijs 1). .. ,

Het is voor ons doel niet noodig de examens voor het verkrijgen van de " akte van bekwaamheid en de opleiding der onderwijzers en ondemijzeressen uitvoerig na te gaan. Daarom heel in het kort slechts enkele opmerkingen; allereerst omtrent de opleiding. '' De opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen (voor akte B) geschiedt aan kweekscholen; die van onderwijzeressen (voor akte A) bovendien aan opleidingsscholen. . , ,

Het rijk voorziet door oprichting en instandhouding van kweekscholen en opleidingsscholen op voldoende wijze in de behoefte aan opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen.

Door waterschappen, gemeenten of provinciën worden geen kweekscholen en opleidingsscholen opgericht of in stand gehouden.

De kweekscholen en opleidingsscholen, in stand gehouden door het rijk, zijn openbare, de overige zijn bijzondere.

De kweekscholen worden onderscheiden m:

a. kweekscholen voor onderwijzers;

b. kweekscholen voor onderwijzeressen;

c. kweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen.

Om toelating tot een rijkskweekschool te kunnen verkrijgen, wordt

^hetzij het met gunstig gevolg doorloopen van een school voor uitgebreid

!) Vergelijk de artt. 133, 134, 135 en 136 der wet.

Sluiten