Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De opleiding van onderwijzeressenaan opleiding» scholen.

Gecontrolee eindexamen

Hrosr. VIII § 4 32

gesteld. De kosten van deze bijzondere kweekscholen worden volgens bepaalde regels door het rijk vergoed.

Om toelating tot een rijksopleidingsschool voor onderwijzeressen met akte A te kunnen verkrijgen wordt vereischt:

- a hetzij het met gunstig gevolg doorloopen van een school voor uitgebreid lager onderwijs, van een hoogere burgerschool met driejarigen cursus, of van de eerste drie leerjaren van een hoogere burgerschool met vijtjangen cursus, van een gymnasium of een lyceum;

b. hetzij het met gunstig gevolg afleggen van een toelatingsexamen tot de opleidingsschool. ,

Zij die tot een rijksopleidingsschool wenschen toegelaten te worden, moeten ook in het bezit zijn van een verklaring, afgegeven door een door den burgemeester hunner woonplaats aangewezen geneeskundige, dat zij geen lichaams- of zielsgebreken hebben, welke haar voor het ambt van onderwijzeres ongeschikt maken.

Het onderwijs aan de rijksopleidingsscholen wordt verdeeld over een

vierjarigen cursus. .

Er wordt ook schoolgeld geheven van iedere kweekehnge, met uitzondering van haar, die een toelage genieten, of die, schoon niet in het genot daarvan, onvermogend zijn. .

De heffing wordt geregeld naar evenredigheid van het inkomen van de ouders of, bij ontstentenis van beide ouders, naar evenredigheid van het inkomen van de kweekelinge, met dien verstande dat de hoogste klasse van schoolgeldheffing niet meer mag bedragen dan de gemiddelde kostprijs. (Artt. 150, 151 en 153 der wet.) -

Bij koninklijk besluit kunnen, den onderwijsraad gehoord bijzondere opleidingsscholen met vierjarigen cursus aangewezen worden als bevoegd aan haar kweekelingen, die het onderwijs tot aan het einde hebben gevolgd, op grond van het met gunstig gevolg afleggen van een gelijk examen als voor de rijksopleidingsscholen is bepaald, de akte van bekwaamheid A als onderwijzeres uit te reiken.

Ook voor deze scholen zijn dezelfde eischen gesteld als voor de njksopleidingsscholen, terwijl de kosten volgens bepaalde regels door het rijk

worden vergoed. .. . ,

rd De lager-onderwijswet 1920 heeft voor het verkrijgen der akte van be• kwaamheid als onderwijzer en als onderwijzeres B en A het algemeen

staatsexamen van de wet van 1878 voor de meesten door een gecontroleerd

eindexamen van kweekschool of opleidingsschool vervangen.

Aan de adspirant-onderwijzers wordt aan het einde van het vijfde leerjaar

gelegenheid gegeven om op grond van het met gunstig gevolg afleggen van

51

Sluiten