Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41

Hfdst. VIII § 5

uit de gemeentekas in de kosten van het bezoeken van een verwijderde school en bekostiging van huisonderwijs) wordt met het bovenstaande volledig voldaan aan het „mits" van art. 192, vierde lid, der grondwet.

Volgens art. 22 moeten de besluiten van den gemeenteraad betreffende het getal der scholen en de vakken, welke op de scholen zullen onderwezen worden, aan gedeputeerde staten worden medegedeeld, terwijl het derde lid van art. 19 zegt, dat het onderwijs moet omvatten de vakken, in art. 2 vermeld onder a tot en met en daar waar genoegzame behoefte aan uitbreiding bestaat, een of meer of wel alle vakken, vermeld in dat artikel onder / tot en met u. Voor vak j, lichamelijke oefening, zie men bladz. 12 en 13.

Van belang is de groote macht door art. 22 gegeven aan gedeputeerde staten en aan de Kroon. Zoo gedeputeerde staten het getal scholen of den omvang van het onderwijs onvoldoende achtten, bevelen zij, den hoofdinspecteur gehoord, vermeerdering. Gelijke vermeerdering kan bij koninklijk besluit, gedeputeerde staten gehoord, worden bevolen.

Weigert de raad aan zoodanig krachtens de wet gegeven bevel te voldoen, dan zijn de artt. 127 en 212 der gemeentewet van toepassing *).

De volgende besluiten van den gemeenteraad moeten volgens art. 23 der wet aan de goedkeuring van gedeputeerde staten worden onderwerpen:

a. die betreffende de plaats, waar een schoollokaal zal zijn gevestigd;

b. die, welke de vermindering van het getal scholen of van den omvang van het onderwijs betreffen;

c. die omtrent de vereeniging eener school met of haar vervanging door andere en

d. die betreffende de sluiting eener school of de schorsing van het onderwijs aan een school.

Gedeputeerde staten moeten alvorens aan deze besluiten al of niet hun goedkeuring te verleenen daarover den hoofdinspecteur hooren, terwijl voor hun beslissing van toepassing zijn verklaard de artt. 1%, 197, 198, 200, 201 en 202 der gemeentewet, waarvoor verwezen wordt naar het eerste deel. Van het besluit van gedeputeerde staten tot al of niet goedkeuring van deze raadsbesluiten is ook volgens art. 17 beroep op de Kroon. (Zie bladz. 20).

Omtrent de genoemde raadsbesluiten enkele opmerkingen.

Met betrekking tot de plaats, waar een schoollokaal zal zijn gevestigd moet ook gelet worden op enkele bepalingen van het bouwbesluit, zooals •op het voorschrift, dat de nabijheid binnen een kring van 200 meter straal van inrichtingen of plaatsen, nadeelig voor de gezondheid of belemmerend

. Zie daarvoor het eerste deel.

Het aantal scholen en de vakken, welke op de scholen zullen onderwezenworden.

Verschillende

raadsbesluiten

behoeven

goedkeuring

van

gedeputeerde; staten.

Sluiten