Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hfdst. VIII § 7

72

Onder- Onderwijzers Onderwijzers

Onderwijzen wijzeressen met akte met akte

met de nieuwe met de nieuwe volgens de wet volgens de

Aantal dienstjaren. akte van art. »k«Lyan van '878' wet van 1878-

134 der wet. 135 der zonder met

wet (Akte A). hoofdakte. hoofdakte. h 2. 3. 1 4. 5.

6 doch minder dan 7 ƒ 2800- ƒ 2200- ƒ 1900- ƒ 2500-

7 „ „ „ 8 „ 2900— „ 2300— „ 2000 — „ 2600—

8 „ „ ' „ 9 „ 3000— „ 2400— „ 2100— „ 2700 —

9 „ „ „11 „ 3100 — „ 2500 — „ 2200 — „ 2800— II „ „ „13 „ 3200— „ 2600— „ 2300— „ 2900 — 13 „ „ „ 15 „ 3300,— „ 2700— „ 2400— „ 3000,— 15 „ „ „ 17 L 3400— „ 2800— „ 2500— „ 3100 —

Verder alleen gehuwde of gehuwd geweest zijnde mannelijke onderwijzers en daarmede gelijkgestelde onderwijzeressen.

17 „ „ „ 19 „ 3500— „ 2900— „ 2600— „ 3200 —

19 „ „ „ 21 „ 3600— „ 3000— „ 2700— „ 3300 —

21 „ „ „ 23 „ 3700— „ 3100— „ 2800— „ 3400 —

23 en meer „ 3800 - „ 3200- „ 2900,- „ 3500,-

Verhoogingenvoor bijakten.

Zooals in bovenstaand overzicht is aangegeven worden de verhoogingen na 17, 19, 21 en 23 dienstjaren alleen toegekend aan de mannelijke onderwijzers, die gehuwd zijn of gehuwd zijn geweest en de daarmede gelijk gestelde onderwijzeressen, dat zijn zij, die gehuwd zijn geweest, zoolang zij niet zijn hertrouwd, zulks met dien verstande, dat bij eventueelen hertrouw de verhoogingen, die reeds zijn verkregen, blijven toegekend.

De jaarwedde van den onderwijzer, die de akte van bekwaamheid bezit, bedoeld in art. 134 der lager-onderwijswet 1920 (de hierboven in kolom 2 genoemde cijfers), wordt, indien hij in het bezit is van een akte van bekwaamheid voor school- en huisonderwijs, als bedoeld in art. 136 der lageronderwijswet 1920, in de nuttige handwerken" voor meisjes, de Fransche, de Duitsche of de Engelsche taal of in handelskennis, handenarbeid, landbouwkunde, of tuinbouwkunde, voor elke akte met ƒ 100,— en, indien hij een academischen graad of een akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs, behalve voor teekenen, schoonschrijven, boetseeren, gymnastiek en staathuishoudkunde, bezit, voor eiken graad of akte met ƒ 200,— verhoogd; een en ander echter met dien verstande, dat de verhooging voor niet meer dan drie vakken wordt toegekend en dat, indien

Sluiten