Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hfdst. VIII § 8

84

Enkele administratieve voorschriften.

Geen uitgaven ( provinciër waterschappenvoor het gewoon 1 en uitgeb lager on< wijs.

letter a 5 % van het verschil van den laatsten pensioensgrondslag en het tweevoud van het bedrag, dat aan de weduwe als aanvullingspensioen kan worden toegekend.

De kortingen voor weduwen- en weezenpensioen houden op: a met den dag, waarop een onderwijzer, die ongehuwd is en geen kinderen beneden den leeftijd van 18 jaren heeft, wordt gepensionneerd ot op wachtgeld gesteld, en voor hen, die niet ongehuwd of kinderloos zijn en gepensionneerd of oP wachtgeld gesteld zijn, met den dag waarop zi, weduwnaar (weduwe) worden en geen kinderen beneden den leeftijd van

18 jaren hebben; j

b. met den dag, waarop een onderwijzer zijn 60ste jaar is ingetreden en alsdan ongehuwd is en geen kinderen beneden den leeftijd van 18 jaren

^fmet den dag, waarop een onderwijzeres haar 40ste jaar is ingetreden en alsdan geen kinderen beneden den leeftijd van 18 jaren heeft

De kortingen, verschuldigd door de openbare onderwijzers worden ingehouden op hun bezoldiging wachtgeld of pensioen1).

Op bladz. 81 hebben wij gezegd, dat bij koninklijk besluit van 10 Januari 1921 (st.bl. no. 8) bepalingen zijn vastgesteld omtrent de pensioenen van onderwijzers bij de openbare lagere scholen en omtrent die van hun wedu-

wen en weezen. .... • i i

Het is niet noodig, de bepalingen van dit besluit uitvoerig te bespreken, daar zij door het bepaalde bij het eerste lid van art. 38 van het bezoldigingsbesluit niet of slechts ten deele toegepast kunnen worden Volgens deze bepaling ontvangen de onderwijzers een vergoeding ten beloope van hetgeen wegens korting voor eigen en voor weduwen- en weezenpensioen door hen verschuldigd is. Hierdoor is de korting voor pensioensbijdrage terug gebracht tot een zuiver administratieve handeling.

§ 8. De kosten van het openhaar gewoon lager en uitgebreid lager onderwijs.

„Provinciën of waterschappen doen geen uitgaven ten behoeve van het loor gewoon en uitgebreid lager onderwijs. Evenmin doen waterschappen uit1 8,1 Kaven ten behoeve van het buitengewoon lager onderwijs. Indien een provincie uitgaven doet ten behoeve van het buitengewoon lager onderwijs . behandelt zij de openbare en de bijzondere scholen van.dezelfde soort S binnen die provincie op gelijken voet." (Art. 5, tweede lid, der wet.)

ler-

VTwe^deTn derde lid van art. 21 der weduwenwet voor de onderwijzer» 1905.

Sluiten