Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hfdst. VIII § 10 114

/

die cursus duurt en naar het aantal daarin door hem te geven wekelijksche

lesuren. , .,

De onderwijzer, die is aangewezen als hoofd van een cursus, waaraan door meer dan een onderwijzer gelijktijdig vervolgonderwijs wordt gegeven, zeniet als zoodanig een belooning, welke op den grondslag van ƒ Zo, Per kalenderjaar voor elk der uren, gedurende welke per week onderwijs wordt gegeven, berekend wordt naar het aantal weken, dat die cursus duurt en naar het aantal uren, gedurende welke per week vervolgonderwijs wordt

8eGeVlijke bepalingen, als onder 1 en 2 opgenomen, gelden voor hen die herhalingsonderwijs geven oP den voet der wet van 17 Augustus 1878

(st.bl. no. 127)." , i u

De laatste bepaling houdt verband met art. 202 der wet, volgens welk artikel de rijksvergoeding aan de gemeenten voor het vervolgonderwijs voor de eerste maal wordt toegekend voor cursussen, welke in het jaar 1921 aanvangen en de rijksvergoeding van het herhalingsonderwijs berekend volgens art. 49 der wet van 1878 voor de laatste maal wordt toegekend

over het jaar 1921. .

In verband met enkele omcieele beslissingen1) betreffende de overeenkomstige bepalingen der wet 14 Juli 1919 (st.bl. no. 493) nog een paar aanteekeningen. , ,

Voor vacanties, welke in den loop van een cursus vallen wordt op de totale belooning niet gekort; immers een der elementen voor het berekenen der bezoldiging is het aantal weken, dat de cursus duurt. Is een cursus volgens een uitdrukkelijk besluit van den raad een jaarcursus, met een vri, langdurige zomervacantie, dan moet de bezoldiging toch over 52 weken

berekend worden. , , ,

Indien gedurende een cursus geen onderwijs is gegeven, kunnen de onderwijzers, die een vaste aanstelling hebben en krachtens die aanstelling belast zijn met het geven van het vervolgonderwijs en de onderwijzer die voor ,i n i i. i Js nansewezen, voor den duur van

vast als hoota van nei vcivuiK«"^""j- r» . ,

dien cursus geen aanspraak maken op de belooningen; immers er word

gesproken van het aantal te geven wekeiijicscne .e.u.cu OT

per week gegeven uren. . ,

Met de bepaling, dat de belooning van den onderwijzer, die al hoofd van het vervolgonderwijs is aangewezen, berekend wordt naar het aantal uren, gedurende welke per week het onderwijs gegeven wordt, is niet bedoeld, dat deze berekening zal geschieden naar het gezamenlijk aantal

114

Sluiten