Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hfdst. VIII § 13

138

g

4 ■v

£

S

Bij het

berekenen . van het aantal leerlingen moet gelet worden op het tijdstip van het openen der school.

Gevolgen, welke het kaï hebben als bi 'het openen der school he minimum aantal

kinderen niet aanwezig is.

Betreft de aanvraag een schoolgebouw, uitsluitend bestemd voor uitgebreid lager onderwijs, dan zullen alleen medegeteld mogen worden kinderen, die zes leerjaren eener school voor gewoon lager onderwijs met vrucht doorloopen hebben, terwijl oudere leerlingen, die in hoogere klassen geplaatst worden, slechts in aanmerking komen, als ztj reeds op een andere school voor uitgebreid lager onderwijs geplaatst zijn of als ten aanzien van hen het schoolbestuur aannemelijk maakt, dat zij nog voor onderwijs aan de school voor u. 1. o. in aanmerking komen.

Hetgeen opgemerkt is omtrent den leeftijd der kinderen voor de toepassing van art. 73, eerste lid, letter, o, is te meer van belang, daar aangetoond moet worden, dat een voldoend aantal kinderen aanwezig zal zijn op een tijdstip, dat eenigszins in de toekomst ligt ml bij het openen der school; een tijdstip dat van het indienen der aanvraag wel steeds plus minus een jaar verwijderd zal zijn. Uit de verklaring moet blijken, dat de school door een voldoend aantal leerlingen zal worden bezocht en met dat bij het indienen der aanvraag een voldoend aantal kinderen aanwezig is, die als men met de school op dat tijdstip beginnen kon, leerlingen der school zouden kunnen zijn. Wel heeft het meestal voor het schoolbestuur geen gevolgen, als bij het openen der school geen voldoend aantal leerlingen aanwezig is, indien dat aantal maar binnen drie jaar bere.kt is ), doch de wetgever heeft toch gewild, dat de gelden der gemeente niet beschikbaar gesteld zullen worden, indien bij de aanvraag niet op goede gronden aangetoond kan worden, dat er van het begin af een voldoend aantal leerlingen zal zijn. Vooral voor scholen voor uitgebreid lager onderwijs is het van belang hierop te letten, daar het voor dergelijke scholen als ze nieuw opgericht worden dikwijls aanbeveling verdient ze zoogenaamd te laten groeien door aansluiting bij een of meer scholen voor gewoon lager onderwijs en dus met een gering aantel leerlingen voor de hoogere klassen te

beginnen. . . , ,.

Als bij het openen der school niet aanwezig is het minimum aantal kinaderen, waarvoor men een school kan eischen, heeft dit voor het schoolbestuur aanvankelijk, (als later het vereischte aantal maar komt)

* geen ander gevolg dan dat het de kosten der instandhouding van de school (van het rijk de jaarwedden der onderwijzers en van de ge-

* meente de overige kosten van instandhouding) zal kunnen missen. Art 96 zegt, dat voor de vergoeding van kosten voor instandhouding niet in aanmerking komen scholen voor gewoon lager onderwijs, waarvan het aantal leerlingen van zes jaren en ouder, dat als werkelijk schoolgaande

') Zie art. 79, waarover hierna.

Sluiten