Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

167

Hfdst. VIII § 13

na 1 Juli 1914 werd in gebruik genomen, behoort in het verzoek te worden vermeld de dagteekening, waarop de school werd geopend. Indien de school deel uitmaakt van een niet uitsluitend voor het geven van schoolonderwijs bestemd gebouw, wordt in het verzoek tevens vermeld het aantal leerlingen, dat op 1 Januari 1921, of bij latere opening der school op den dag der opening, op de school was ingeschreven.

Bij het verzoekschrift, hetwelk bij het gemeentebestuur wordt ingediend, wordt overgelegd een uittreksel uit het kadastrale plan alsmede een uittreksel uit den kadastralen legger, een en ander voor zooveel de in het verzoekschrift bedoelde perceelen betreft.

Binnen één maand na ontvangst van dit verzoek benoemen het gemeentebestuur en de onderwijsraad, afdeeling voor het algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs, ieder een deskundige en geven daarvan onverwijld kennis aan het schoolbestuur met mededeeling van de woonplaats van den benoemde.

Het schoolbestuur deelt aan ieder van de deskundigen de namen en woonplaatsen mede van de beide andere deskundigen en treedt met hen in overleg over het tijdstip der schatting.

Deze deskundigen bepalen gezamenlijk met inachtneming van de regelen, gesteld in art. 85, tweede lid (zie bladz. 141 en 142), en art. 205, eerste en vijfde lid, der wet (zie bladz. 164 en 165), de waarde van het terrein en het gebouw of de gebfluwen der school en van de schoolmeubelen en zenden binnen tien dagen na de schatting de akte van taxatie aan het bestuur der gemeente, waar de school staat, alsmede aan het belanghebbende schoolbestuur.

Binnen één maand na ontvangst van de akte van taxatie stelt het gemeentebestuur, met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid en den slotzin van het vijfde lid van art. 205 der wet het bedrag vast van de paarlijksche vergoeding, waarop het schoolbestuur overeenkomstig het eerste hd van dat wetsartikel aanspraak heeft en geeft daarvan kennis aan het belanghebbend schoolbestuur.

Het model voor de akte van taxatie is vastgesteld bij ministerieele beschik,king van 14 Juni 1921, no. 10967 %

Art. 6 van het besluit van 30 Mei 1921 (st.bl. no. 749) houdt enkele regels I in voor het uitbetalen der vergoeding voor de bestaande schoolgebouwen. '

De uitbetaling daarvan geschiedt in twee gelijke halfjaarlijksche ter- ' mijnen, waarvan de eerste vervalt op 30 Juni en de tweede op 31 December tvan elk jaar.

Binnen dertig dagen voor het verstrijken van eiken termijn zendt het schoolbestuur aan het gemeentebestuur een verklaring, dat het terrein,

*) Nederlandsche staatscourant van 24/25 Juni 1921, no. 121.

1

ij'-

s

Uitbetaling der

vergoeding.

Sluiten