Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hfdst. VIII § 13

186

i

'< ^

Bedrag der bijdrage voor het vervolgonderwijs.

Het

vaststellen der bijdrage.

nister beslist, doch om voor een bijdrage der gemeente in de kosten m aanmerking te komen, moet het bijzonder vervolgonderwijs ook voldoen aan de voorwaarden, door de betrokken gemeente voor het openbaar vervolgonderwijs gesteld, (zie bladz. 106 en volgende) en dit zal de raad te beoordeelen hebben bij het nemen van een beslissing op de aanvrage model M om de bijdrage.

Deze bijdrage wordt verleend aan de besturen der bijzondere scholen, die in aanmerking komen voor de vergoeding der kosten van haar instandhouding uit openbare kassen en ook aan de besturen van rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen en vereenigingen, die bij koninklijk besluit zijn aangewezen om vervolgonderwijs te doen geven.

Om deze bijdrage te krijgen moet het bestuur, hetwelk bijzonder vervolg- ! onderwijs doet geven, overeenkomstig het in de gemeente gegeven openbaar vervolgonderwijs, daarvan kennis geven aan het gemeentebestuur met toezending van een afschrift van het overeenkomstig art. 98 der wet aan den inspecteur medegedeeld leerplan alsmede van den rooster van lesuren van den cursus.

Jaarlijks, zoodra de rekening der gemeente is gesloten, geeft het gemeentebestuur aan deze besturen kennis van het gemiddeld bedrag, hetwelk per j leerling van het openbaar vervolgonderwijs over het afgeloopen dienstjaar j ten laste der gemeente is gebleven.

De bijdrage voor het vervolgonderwijs wordt per leerling van het bijzonder vervolgonderwijs berekend op het bedrag, dat gemiddeld per leerling van het openbaar vervolgonderwijs over het afgeloopen dienstjaar ten laste der gemeente is gebleven. Hierbij wordt tot grondslag genomen het getal , leerlingen, berekend naar den maatstaf van art. 61, tweede lid. (Zie hiervoor bladz. 115.) . . ...

Overeenkomstig deze voorschriften wordt om de drie Jaren de bijdrage berekend, verminderd tot het bedrag, hetwelk noodig is tot goedmaking j van de kosten wegens het vervolgonderwijs, welke over dat tijdvak door het bedoelde bestuur werkelijk zijn gemaakt.

Voor gemeenten, waar geen openbaar vervolgonderwijs wordt gegeven, is art. 75 van toepassing. (Art. 102, tweede, derde en vierde hd.) Voor art. 75 wordt verwezen naar hetgeen opgemerkt is op bladz. 179.

Voor de aanvrage om de bijdrage, ook als het de driejaarhjksche eindafrekening betreft, voor de aanspraak op een voorschot, voor de vaststelling van de bijdrage, voor het beroep op gedeputeerde staten, voor het uitkeeren der bijdragen, voor de uitkeering van andere gemeenten, voor de vastgestelde! - modellen, gelden dezelfde bepalingen van wet en besluit; welke ook voor de vergoeding in de kosten van de instandhouding der bijzondere scholen gelden.

Sluiten