Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hrosr. VIII § 18

204

Jaarverslag.

Het vakonderwijs in het algemeer

bij elk gymnasium een college van curatoren door den gemeenteraad benoemd. Aan dit college wordt jaarlijks uit de gemeentekas een som voor bureaukosten toegelegd. Het college van curatoren zorgt voor de getrouwe nakoming der wet en van alle krachtens haar uitgevaardigde verordeningen. Het deelt den inspecteur de belangrijkste veranderingen mede, die m het gymnasium hebben plaats gehad en doet aan het gemeentebestuur de voorstellen, die het in het belang der instelling noodzakelijk acht.

Het college van curatoren doet jaarlijks vóór J Maart aan den gemeenteraad een beredeneerd verslag omtrent den toestand van het gymnasium m het vorig jaar en vóór 1 September aan den inspecteur gelijk verslag over het afgeloopen studiejaar x). Ook het bestuur van een bijzondere schoolj voor hooger onderwijs moet jaarlijks vóór 1 Maart aan het gemeentebestuur een beredeneerd verslag omtrent den toestand der school in het vorig jaar inzenden s).

§ 18. Het vakonderwijs.

De ineenschakelingscommissie (zie bladz. 5 en 6) verstond onder vak-j onderwijs alle onderwijs vormend voor bijzondere doeleinden en dit in tegen' stelling met het algemeen vormend onderwijs.

Als van vakonderwijs gesproken wordt denkt men daarbij alleen aan! lager en middelbaar onderwijs. Op bladz. 6 is reeds opgemerkt, dat men ter zake van het hooger onderwijs niet onderscheidt tusschen algemeen vormend onderwijs en vakonderwijs.

Het lager vakonderwijs is bestemd voor hen, die daarin de praktisch! en theoretische opleiding zoeken als gezel in ambacht of handwerk, als bediende bij handel en administratie of als hulp in een landbouwbedrijf.

Het middelbaar vakonderwijs zal de kennis moeten verschaffen vooij patroons, bedrijfsleiders, opzichters, teekenaars; in een woord voor allenj die geacht kunnen worden door hun kennis in staat te zijn leiding te geven aan de onder hen arbeidende lieden en het ontwerp van de boven henj geplaatsten te kunnen uitvoeren, uitwerken, detailleeren en berekenen, of zelfstandig als patroon in het een of ander bedrijf te zullen optreden.

De wetgeving betreffende het vakonderwijs ontwikkelt zich bij ons ti lande in zoodanige richting, dat wij hebben of zullen krijgen: 1. een wet op het nijverheidsonderwijs; 2. een wet op het handelsonderwijs en 3. eeni wet op het landbouwonderwijs. j Het nijverheidsonderwijs in geregeld bij de wet van 4 October 1919 (st.bl. no. 593). Volgens art. 1 dier wet heeft het door haar geregelde ral

x) Zie de artt. 23 en 24 der hooger-onderwijswet. *) Vergelijk art. 151 der hooger-onderwijswet.

Sluiten