Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

229

Hfdct. IX § 2

voorzien of te omschrijven zijn en die toch tijdelijke vrijstelling gewenscht of noodzakelijk kunnen maken. Als zoodanige ernstige omstandigheden kunnen onder meer gelden: armoede, zware ziekte van ouders of naaste bloedverwanten, slecht weer, slechte toestand van wegen.

De minister van binnenlandsche zaken heeft bezwaar gemaakt om aan de hoofden der scholen en de arrondissementsschoolopzieners (thans inspecteurs) zijn meening te doen kennen of een of ander bepaald geval tot deze ernstige omstandigheden kan gebracht worden. De beslissing toch m een bepaald geval heeft de wet aan de hoofden der scholen en de inspecteurs overgelaten1). t

Volgens art. 16 is het hoofd der schóól bevoegd aan de leerlingen schriftelijk verlof te verleenen de school tijdelijk niet te bezoeken. Voor onbepaalden tijd kan dit verlof alleen wegens ongesteldheid van het kind worden verleend. Het voor bepaalden tijd wegens een andere reden, door ongesteldheid verleend verlof behoeft, indien het ten aanzien van hetzelfde kind voor meer dan tien schooltijden in acht en twintig dagen verleend wordt, de bekrachtiging van den inspecteur.

Zoowel het hoofd der school als de inspecteur kunnen een gepleegd verzuim als gewettigd of verschoonbaar aanmerken. De inspecteur kan een door het hoofd der school verschoonbaar geacht verzuim, niet verschoonbaar verklaren.

In paragraaf 2 van dit hoofdstuk komen wij op deze zaak nog terug.

§ 2. Administratieve werkzaamheden.

Waar wij ons thans met de administratieve werkzaamheden, welke uit 1 de leerplichtwet voortvloeien, gaan bezighouden, komen in de eerste plaats \ ter sprake de regels volgens welke er geconstateerd wordt, door wie i absoluut school- en leerverzuim en vervolgens die, waardoor bekend wordt door wie relatief schoolverzuim gepleegd wordt. De eerste, waarbij het gemeentebestuur meer onmiddellijk betrokken is, zullen ons langer bezighouden dan de tweede, daar het bestuur en de administratie der gemeente met de bepalingen omtrent het relatief schoolverzuim in den regel niet m aanraking komt.

Opdat de inspecteur zou kunnen weten door wie absoluut school- en leerverzuim gepleegd wordt, moet hij met het volgende bekend zijn: 1°. welke kinderen huisonderwijs ontvangen; 2°. voor welke kinderen de vader, de moeder, de voogd of de persoon bij wien zij inwonen van de naleving van de m art. 1 opgelegde verplichting vrijgesteld zijn; 3°. welke kinderen voor

) Zie o.a. de missive van den minister van binnenlandsche zaken van 25 Juni 1901.

Verlof tot verzuim, gewettigd en verschoonbaar verzuim.

Het

constateeren van het verzuim.

Sluiten