Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hfdst. IX § 2

234

bruine kaarten gebruikt. Bij het aanleggen wordt alleen de voorzijde der kaarten ingevuld.

Deze verzameling wordt elk volgend jaar in de eerste helft van Januari aangevuld met de kaarten der kinderen, die ach op 1 Januari van dat jaar in de gemeente bevinden en in den loop van dat jaar den leeftijd van 7 jaar zullen volbrengen. Tezelfder tijd worden verwijderd de kaarten der kinderen, die in den loop van dat jaar den leeftijd van 15 jaar zullen volbrengen.

Op de kaarten wordt aanteekening gehouden van de veranderingen in de aansprakelijke personen, van verhuizing binnen de gemeente, van verhuizing naar een andere gemeente, van vertrek naar een andere gemeente van hen die in den zin van art. 8 der leerplichtwet tijdelijk in de gemeente vertoeven, van verhuizing naar het buitenland en van overlijden. De beide laatstbedoelde aanteekeningen geschieden op de achterzijde van de kaart.

Na de aanteekening worden de kaarten der kinderen, die naar een andere gemeente zijn verhuisd of vertrokken, ten spoedigste gezonden aan burgemeester en wethouders dier gemeente, waar zij in de kaartverzameling worden opgenomen; en worden de kaarten der kinderen, die naar het buitenland zijn verhuisd en die overleden zijn, in een afzonderlijke verzameling bijeengehouden.

Gelijktijdig met de verzending van de kaart van een kind, dat naar een andere gemeente is verhuisd of vertrokken, zenden burgemeester en wethouders eener „aangewezen gemeente" een dubbel van die kaart naar den inspecteur der inspectie, waartoe de gemeente behoort, waarheen het kind is verhuisd of vertrokken, indien dit een niet „aangewezen gemeente" is.

De kaartverzameling, aangevuld met die van de kinderen, die den zevenjarigen leertijd in dat jaar zullen volbrengen, wordt lexicografisch gerangschikt. Hetzelfde geschiedt met de verzameling van de kaarten der kinderen, die naar het buitenland zijn verhuisd en die overleden zijn.

Burgemeester en wethouders der niet „aangewezen gemeente" vervaardigen van de kaartverzamelihg der in de gemeente aanwezige kinderen een dubbel, en zenden dit vóór 1 Februari 1922 aan den inspecteur. Mede zenden zij hem een dubbel van de kaarten, welke elk jaar worden bijgevoegd vóór 1 Februari van elk jaar. Bovendien doen zij hem binnen 7 dagen na het verstrijken van elke maand mededeeling van de gedurende die maand gemaakte aanteekeningen voor zooveel betreft de verandering in de aansprakelijke personen, de verhuizing binnen de gemeente, de verhuizing naar een andere gemeente, de verhuizing naar het buitenland en het overlijden; alsmede van de kinderen van den leerplichtigen leeftijd, die zich in bedoelde maand in de gemeente hebben gevestigd. Deze mededeeling moet ingericht worden volgens het formulier, model Eli.

Sluiten