Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

235

Hfdstt. IX § 2

Indien over een maand geen mededeeling is te doen, wordt binnen 7 dagen na het verstrijken van die maand daarvan aan den inspecteur bericht gezonden. Dit bericht is ingericht volgens het formulier model Elli.

Van vertrek naar een andere gemeente van hen, die langer dan 8 dagen achtereen tijdelijk in de gemeente vertoeven, doen zij onmiddellijk mededeeling aan den inspecteur. De mededeeling is ingericht volgens het formulier model ElV.

De inspecteur houdt op de kaarten, van het hem toegezonden dubbel der verzamelingen aanteekening van de mededeelingen hem gedaan bij de formulieren model Eli en E iv.

Met gebruikmaking van de gegevens, hem verstrekt bij de formulieren model Al, All, Bi en Bil, teekent hij bovendien op de kaarten aan, of het kind huisonderwijs geniet, dan wel van de leerverplichting is vrijgesteld.

De verdere bepalingen betreffende de aanwezige kinderen van den leerplichtigen leeftijd zijn alleen voor den inspecteur van belang.

De formulieren, model El, Eli, Elli en ElV, worden ten behoeve der gemeentebesturen van rijkswege kosteloos aan die besturen verstrekt.

Eindelijk is voor het onderzoek naar het absolute verzuim nog noodig een opgaaf van de als leerling eener school ingeschreven kinderen.

Vóór 16 Januari 1922 legt het hoofd van elke lagere school een kaartverzameling aan met gegevens betreffende de kinderen, die op den lsten dier maand als leerling der school waren ingeschreven. Het hoofd eener school, welke na 1 Januari 1922 wordt geopend, legt die verzameling aan binnen 7 dagen nadat de school geopend is, naar den toestand bij de opening.

De kaart is ingericht volgens het formulier model Fi. Voor de jongens worden grijze en voor de meisjes lichtbruine kaarten gebruikt.

Voortdurend wordt de verzameling aangevuld met de kaarten der nieuw ingeschreven leerlingen.

Op de kaarten wordt aanteekening gehouden van de veranderingen in de daarop voorkomende gegevens.

De kaarten der kinderen, die als leerling zijn afgeschreven, worden uit de verzameling verwijderd.

Het hoofd van elke lagere school zendt vóór 16 Januari 1922 aan den inspecteur betreffende ieder der kinderen, die op den lsten dier maand als leerling waren ingeschreven, een kaart, waarvan de voorzijde door hem wordt ingevuld. Het hoofd eener school, welke na 1 Januari 1922 wordt geopend, zendt een dergelijke kaart aan den inspecteur binnen 7 dagen nadat de school geopend is, naar den toestand bij de opening.

Deze kaart is ingericht volgens het formulier model Fll. Voor de jongens worden grijze en voor de meisjes lichtbruine kaarten gebruikt.

Opgaaf der kinderen, die als leerling eener school zijn ingeschreven.

Sluiten