Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hfdst. IX § 4

250

voeding en kleeding te verstrekken aan schoolgaande kinderen voor wie daaraan behoefte bestaat, of met dat doel subsidie te verleenen een en ander volgens regelen bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen. Kinderen, die openbare scholen, en kinderen, die bijzondere scholen als bedoeld in art. 2, eerste lid, van deze wet bezoeken, worden daarbij op gelijken voet behandeld . ,

Een poging om deze bevoegdheid in een verplichting om te zetten en ook 's rijks kas voor dit doel te openen, is in 1921 niet gelukt.

Onder letter k van art. 55 der lager-onderwijswet 1920 worden als kosten van het openbaar lager onderwijs genoemd die voor het verstrekken of doen verstrekken van voeding en kleeding aan schoolkinderen. Hieromtrent zou dezelfde opmerking te maken zijn als die welke ten aanzien van belooningen en eereblijken gemaakt is. Voor de praktijk heeft deze echter hier geen waarde, daar art. 36 der leerplichtwet uitdrukkelijk zegt, dat m deze de gemeentekas voor het bijzonder onderwijs mag aangesproken

worden. ...

Van de bevoégdheid den gemeenteraad toegekend bij art. 36 der leerplichtwet mag slechts gebruik gemaakt worden met inachtneming van de regelen vervat in het koninklijk besluit van 19 November 1900 (st.bl. no. 202). In dit besluit zijn regels gesteld voor den betrekkelijken begrootingspost; j voor het verleenen van subsidies aan vereenigingen, commissies en schoolbesturen; voor een door den gemeenteraad aan gedeputeerde staten uit te brengen jaarverslag, terwijl uitdrukkelijk bepaald is, dat voeding en Weeding alleen mag verstrekt worden aan kinderen, die uit gebrek aan voeding en kleeding niet of niet trouw ter school komen of van wie te verwachten is dat zij zonder verstrekking van voeding of kleeding met geregeld de school zullen blijven bezoeken. . Schoolden. Tegelijk met het artikel betreffende schoolartsen heeft de regeenng ook een bepaling voorgesteld betreffende schoolbaden. Art. 37 luidt:

Indien de gemeenteraad een of meer badgelegenheden voor schoolgaande kinderen inricht, worden kinderen, die openbare scholen bezoeken, en kinderen, die bijzondere scholen als bedoeld in art. 2, eerste lid bezoeken, welker besturen het verlangen te kennen geven voor de kinderen dezer scholen van die gelegenheid te willen gebruik maken, daarbij op gelijken voet behandeld."

Met betrekking tot letter / van art. 55 der lager-onderwijswet 1«ZU. bepalende dat tot de kosten van het openbaar lager onderwijs ook die voor het gebruik van schoolbaden behooren, wordt verwezen naar hetgeen ten aanzien van de kosten van voeding en kleeding is opgemerkt.

Sluiten