Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X

ARMWEZEN

§ I. De grond- en de gemeentewet.

Het armwezen is als onderdeel der voorziening in den socialen nood, een van die onderwerpen, welke van groot actueel belang zijn. Het scheppen van een goede regeling der armenzorg behoort tot de moeilijkste vraag-

i stukken op wetgevend gebied. Een belangrijk werk daarover is het in 1895 verschenen boek: „Het vraagstuk der armenverzorging, in opdracht van

ï de maatschappij tot nut van het algemeen, bewerkt door mr. H. Goeman

* Borgesius en vier anderen". De armenverzorging is een plicht van ieder, die in onze christelijke maatschappij leeft; de eene mensch mag niet dulden, dat zijn evenmensch niet in staat is om zich voldoende te voeden en te kleeden. Het is een der eerste christenplichten van degenen, welke ruimer -

I met middelen gezegend zijn, hun behoeftige natuurgenooten te ondersteunen.

Boyendien behoort de armenzorg ook tot den werkkring van den staat .

| en zijn onderdeelen. Immers, sommige behoeftigen zouden, door gebrek 1 gedreven, de rust en veiligheid van den staat en van zijn leden in gevaar

Lcunnen brengen, als niet voldoende in hun voornaamste behoeften voorzien werd. Art. 193 der grondwet bepaalt dan ook, dat het armbestuur een onderwerp van de aanhoudende zorg der regeering is en door de wet moet geregeld worden, terwijl de Koning van de verrichtingen dienaangaande

Baarlijks een uitvoerig verslag aan de staten-generaal moet doen geven.

IDit jaarlijksch verslag bepaalt zich tot cijfers van tabellarischen en statistischen aard. Indien men, om op de hoogte te komen van hetgeen op dit gebied hier te lande geschiedt, dit verslag als gids zou willen gebruiken, dan zou men bedrogen uitkomen Niet alleen verkreeg men dan een zeer onvolledig beeld van den feitelijken toestand, maar men zou ook geheel onbekend blijven met al de verschillende vormen, waaronder de bestrijding der armoede plaats heeft, met de wijze waarop gearbeid wordt en met

jpe verschillende beginselen, waarvan daarbij wordt uitgegaan 1).

Aan art. 193 der grondwet is hoofdzakelijk uitvoering gegeven door de E wet van 27 April 1912 (st.bl. no. 165), welke wet volgens art. 86 kan worden

l Het aunwezen en de sociale

nood.

i

Art. 193 der grondwet.

De armenwet.

ft Nutsrapport bladz. 13.

Sluiten