Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hfdst. X § 5

272

Gedeputeerde staten kunnen het gemeentebestuurdwingen.

Beroep van ■de door gedeputeerde staten voorgeschrevenvoorziening.

Als van andere zijde dan de gemeente niet of niet voldoende in de geneeskundige armenverzorging wordt voorzien en de gemeente doet dit ook niet, dan kunnen gedeputeerde staten de gemeente daartoe dwingen.

Tot de. geneeskundige armenverzorging behoort: 1°. de genees-, heelen verloskundige behandeling; 2°. de verpleging van armen en 3°. de levering van genees- en verbandmiddelen ten behoeve der armen.

In het eerste lid van art. 33 der wet is bepaald, dat indien voor een gemeente niet of niet voldoende is voorzien in de geneeskundige armenverzorging, gedeputeerde staten, den inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid gehoord, een bepaalde voorziening kunnen voorschrijven. Zij zenden den inspecteur afschrift van hun beslissing.

Oorspronkelijk stond in dit artikel: „Indien in een gemeente" en niet zooals thans: „Indien voor een gemeente". Het woordje „in" is opzettelijk door „voor" vervangen, opdat duidelijk zou blijken, dat niet in elke gemeente, .hoe klein ook, gelegenheid tot geneeskundige armenverzorging moet zijn. Er zijn kleine gemeenten, van welke het onmogelijke gevorderd zou worden, indien de eisch gesteld werd, dat in de gemeente voorzien moest zijn in de gelegenheid tot hulp.

In de bekende missive van 23 Juli 1912 1) wijst de minister van binnenlandsche zaken gedeputeerde staten er op, dat thans voor het eerst in de wet is geregeld de geneeskundige armenverzorging en dat met behulp van de daarop betrekking hebbende bepalingen het voor hun college mogelijk zal zijn verbetering te brengen in ongewenschte toestanden, hetzij wat betreft de gelegenheid tot het verkrijgen van de noodige hulp, hetzij wat betreft de voorschriften, die thans ten aanzien van het verleenen van die hulp bestaan. Hij roept hun medewerking in om, waar noodig, geleidelijk, de noodzakelijke verbeteringen op voor de gemeenten bereikbare wijze te bevorderen. Hij brengt ook nog onder hun aandacht, dat op de begrooting van het departement van binnenlandsche zaken gelden beschikbaar zijn voor het toekennen van subsidies aan gemeenten in de kosten van genees-, heel- en verloskundigen, welke subsidies tot dusver steeds werden verleend onder bedipg, dat de provincie tot ten minste gelijk bedrag subsidie verleende.

De gemeenteraad en de inspecteur kunnen binnen dertig dagen na de ontvangst van de beslissing van gedeputeerde staten bij den Koning in beroep komen. Gedurende den termijn voor en de behandeling van het beroep blijft de beslissing van gedeputeerde staten buiten werking. Gedeputeerde staten kunnen evenwel op grond van dringende omstandigheden

*) Zie bladz. 259.

Sluiten