Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

285

Hfdst. X § 7

een enuntiatief karakter. De minister achtte het te liggen op den weg var de burgerlijke armbesturen den armenraad als kamer van navraag zoovee mogelijk te steunen en ook verdere medewerking te verleenen dan hel verstrekken van de gegevens, waartoe het wettelijk verplicht is.

In gemeenten of in gedeelten van gemeenten, voor welke gezamenlijk een armenraad is ingesteld, geldt deze verplichting slechts, indien de armenraad de wenschelijkheid daarvan heeft uitgesproken. (Art. 55 der wet).

Het is dikwijls voor armbesturen bezwaarlijk om te weten te komen ol iemand, die onderstand vraagt, ook loon of wedde geniet of rente van eenige wettelijke verzekering trekt. De armenraad en bij gebreke daarvan burgemeester en wethouders kunnen daaromtrent inlichtingen vragen bij werkgever of instelling voor wettelijke verzekering, welke inlichtingen ingevolge de wet moeten verstrekt worden. Art. 57 regelt dit alles uitvoerig. Het luidt als volgt:

Indien het, ter zake van een verzoek om ondersteuning, wenschelijk is te weten welk loon of welke wedde de aanvrager en leden van diens gezin laatstelijk genoten of nog genieten en het bestuur der instelling van weldadigheid, aan welke de ondersteuning is gevraagd, de juistheid der inlichtingen, dienaangaande van den aanvrager ontvangen, wenscht te onderzoeken, vraagt de armenraad, of vragen, bij gebreke van een armenraad, burgemeester en wethouders, op verzoek van dat bestuur, aan het hoofd of den bestuurder van het bedrijf of van de onderneming, waarin of waarvoor de aanvrager of leden van diens gezin arbeid verrichten of nog verrichten, inlichtingen. De raad of burgemeester en wethouders vragen op gelijk verzoek aan het bestuur van een instelling, met wettelijke verzekering belast, mededeeling van de in het bezit van dat bestuur zijnde gegevens aangaande loon, wedde of uitkeering, die een aanvrager of leden van diens gezin laatstelijk genoten of nog genieten. Het hoofd of de bestuurder van het bedrijf of van de onderneming verstrekt de inlichtingen omtrent loon, wedde of uitkeering, die door den armenraad of door burgemeester en wethouders worden gevraagd, binnen tweemaal, even bedoeld bestuur binnen vijf maal vier en twintig uren. De armenraad of burgemeester en wethouders kunnen weigeren aan het verzoek gevolg te geven, indien zij, na het bestuur der instelling van weldadigheid te hebben gehoord, niet voldoende termen aanwezig achten voor het vragen van de inlichtingen.

De kosten van den armenraad worden door art. 61 der wet ten laste der gemeente gebracht. Hiervan zijn uitgezonderd de wedde van den secretaris en de kosten van het register van inlichtingen, dat, indien die er bestaat, door den armenraad wordt beheerd; anders kunnen burgemeester en wethouders zoodanig register instellen. (Zie hieronder.)

i

f :

Informaties over loon.

De kosten van den armenraad.

Sluiten