Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hfdst. XI § 1

300

Het recht van beroep.

Gevaar. Schade.

der belendenden te beschermen was echter volgens den minister juist de primitieve oorzaak van de geheele wettelijke regeling van dit onderwerp. Als men de geschiedenis der zaak nagaat, zal men bevinden, dat krenking van private belangen steeds de grondslag van de reclamatiën is geweest. Dit is dan ook in beginsel opgenomen in vorige artikelen. Immers bij art. 6 is uitdrukkelijk voorgeschreven, dat aan de belendende eigenaars en gebruikers van een ingekomen verzoek om vergunning kennis gegeven moet worden. Het zijn derhalve niet alleen publieke, maar zeer stellig ook private belangen, welke er toe kunnen leiden, dat een gevraagde vergunning geweigerd wordt.

Volgens art. 15 is van de beslissing, waarbij een gevraagde vergunning geweigerd wordt, beroep op den Koning. De koninklijke besluiten, waarbij een speciaal geval aan de bepalingen van art. 11 getoetst is, zijn dan ook zeer talrijk. Aan de hand van deze administratieve jurisprudentie en de bij de behandeling der wet gewisselde stukken geef ik hier nog eenige toelichtingen op art. 11 der hinderwet, welke rot recht verstand van dat artikel kunnen medewerken.

In de eerste plaats merk ik op, dat in het voorloopig verslag gevraagd werd, of het niet te algemeen was, zoo maar zonder eenige beperking van gevaar te spreken? De regeering antwoordde, dat elke nadere omschrijving de toepassing ten onrechte zou beperken. De algemeenheid van het woord gevaar drukt juist uit, wat naar de meening der regeering de wet zooveel mogelijk moet keeren.

Door schade aan eigendommen wordt kennelijk bedoeld een meer dadelijke beschadiging dan eenige vermindering in aanzien, welke de gebouwde eigendommen in een of andere buurt, tengevolge van de vestiging aldaar van een bij de wet bedoelde inrichting, mochten ondergaan. Verlaging der huur of verhooging van assurantiepremie mag als zoodanig niet in aanmerking komen, evenmin de vrees, dat een inrichting een straat zal ontsieren, en derhalve de daar gelegen eigendommen in waarde zal doen verminderen.

Wat heeft men in art. 11 onder schade aan de gezondheid te verstaan? Kan ook schade aan de gezondheid der arbeiders, die in de fabriek werken een reden tot weigering der vergunning zijn? Kunnen in de concessie voorwaarden worden gesteld in het belang van de veiligheid en gezondheid der arbeiders in de fabrieken? Bij de behandeling der wet heeft de minister bij de beantwoording van deze vragen zich zelf tegengesproken. Ik aarzel evenwel niet om ze ontkennend te beantwoorden. Onder gezondheid in den zin der hinderwet heeft men slechts te verstaan die van de bewoners der belendende perceelen. Bepalingen betreffende de gezondheid der ar-

Sluiten