Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

305

Hfdst. XI § 1

.Evenals de concessionans van de naleving van gestelde voorwaarden Oplegging van geheel of gedeeltelijk kan ontslagen worden, indien het blijken mocht, nieuwe ; dat zij niet meer noodig zijn, zoo kunnen hem ookrf»euwe voorwaarden VOOrwaarden, worden opgelegd, indien de ondervinding de noodzakeUikheid daarvan | mocht aantoonen. Dit kan evenwel slechts geschieden bij een met redenen omkleed besluit, nadat de concessionaris is gehoord of althans behoorlijk is opgeroepen Bij de behandeling der wet is vooral de groote macht, | welke bij art. 17 aan de overheid gegeven is, aangevallen. De minister meende voldoenden waarborg voor willekeur in het leven te roepen door m het artikel de bepaling op te nemen, dat het besluit, waarbij de nieuwe voorwaarden opgelegd worden, met redenen omkleed moet zijn en door den concessionaris het recht te geven binnen 14 dagen, nadat de nieuw opgelegde voorwaarden hem bekend gemaakt zijn, bij den Koning in beroep te komen.

Valt de inrichting onder de veiligheidswet, dan worden geen nieuwe voorwaarden opgelegd, voordat het districtshoofd der arbeidsinspectie is gehoord; ook als een bestaande voorwaarde door een andere wordt vervangen. Een besluit, waarbij het voorschrift van art. 17bis niet in acht is genomen, behoort te worden vernietigd 2). Blijkt er verschil te bestaan over de nieuw op te leggen voorwaarden, dan moet getracht worden door overleg tot overeenstemming te geraken. Als bij het opleggen van nieuwe voorwaarden de oprnerkingen van het districtshoofd niet in acht genomen zijn, dan kan ook deze bij den Koning in beroep gaan 8).

Chngekeerd kan het ook voorkomen, dat hetgeen door het districtshoofd der arbeidsinspectie op grond van de artt. 6 of 7 der veiligheidswet ten aanzien van een bestaande inrichting geëischt wordt, niet is na te komen wegens een voorwaarde, welke aan een vroegere vergunning, krachtens de hinderwet verleend, verbonden is, of dat het voldoen aan zoodanjgen eiach moet ten gevolge hebben afwijking van de bij het verzoek overgelegde stukken Als zoodanig geval zich voordoet, krijgen burgemeester en wethouders daarvan kennis, hetzij van den concessionaris, hetzü,*an het distnctshoofd der arbeidsinspectie. Het gemeentebestuur beslist dan, of en zoo ja, welke nieuwe voorwaarden zullen worden opgelegd, in welk geval art. 12bis toepasselijk is. Wanneer het gemeentebestuur beslist, dat geen nieuwe voorwaarden zullen worden opgelegd, dan is de concessionaris bevoegd van de hem verleende vergunning af te wijken, voor zooveel zulks noodzakelijk is, om te voldoen aan de eischen, krachtens de veiligheidswet gesteld 4).

) Art. 17 der hinderwet, r V Koninklijk besluit van 8 December 1906 8) Art. 17bis der hinderwet. ) Art. 17ter der hinderwet. Adm. recht III

20

Sluiten