is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopt handboek der volkenkunde van Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

Het werk, dat hierbij aan het publiek wordt aangeboden, dankt zijn ontstaan in eersten aanleg aan een verzoek, dat de uitgever enkele jaren geleden tot den eersten ondergeteekende richtte om een leesboek te schrijven over de Volkenkunde van NederlandschIndië.

Allerlei omstandigheden, meest gebrek aan tijd, verhinderden hem aan dat verzoek, dat hij in beginsel aanvaardde, uitvoering te geven.

Inmiddels had hij zich verstaan met den tweeden ondergeteekende en zoo werd besloten, in samenwerking aan het verzoek van den heer Tjeenk Willink te voldoen.

Evenwel, met verandering in den opzet.

Terwijl er toch in de laatste jaren geen gebrek is'aan leesboeken over Nederlandsch-Indië, deed zich naar hun meening zeer beslist de behoefte gevoelen aan een samenvattend leerboek over de Volkenkunde van den Indischen Archipel, ten gebruike in de eerste plaats voor studenten, leeraren en onderwijzers, maar voorts ook ten dienste van allen die op niet al te oppervlakkige wijze willen ingelicht worden over de volken van Indonesië.

Sinds 1893 toch, het jaar waarin Pleyte zijn dictaten van Dr. G. A. Wilken uitgaf, verscheen er geen algemeen handboek voor de ethnologie van Nederlandsch-Indië, terwijl toch in de jaren, verloopen sedert de verschijning van bovengenoemd werk, een groote hoeveelheid nieuw materiaal op het gebied der Indische Volkenkunde gepubliceerd is geworden.

In deze leemte wil het hierbij aangeboden handboek trachten te voorzien.

De bewerkers hebben de stof onder elkaar verdeeld, maar toch zóó nauw samengewerkt, dat zij over en weer elkanders werk voor eigen rekening durven nemen.

Ongetwijfeld hadden nog meer hoofdstukken aan het twaalftal