is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsloos inkomen en de "sociale kwestie"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

rente groot d gld. aan de Gemeenschap af te staan ? Hiervoor deze formule : 100a

100 : d = TTö— : y

ad

waaruit: y = gld, (grond- of winst-

D + c belasting.)

De berekening echter wordt iet-of-wat gecompliceerder bij de taxatie van de bodemrente van in eigen gebruik zijnde perceelen. Hierbij valt op te merken, dat voor een ongebouwd perceel kan worden volstaan met de bodemrente daarvan plusminus gelijk te stellen aan die van naastbij liggende verpachte of verhuurde perceelen.

Eerst bij een gebouwd perceel komt de samengesteldheid de berekening wat langer maken. Men beginne dan met den huurprijs te bepalen naar evenredigheid van dien der aangrenzende verhuurde, perceelen. Is deze huurprijs bepaald b.v. op 1000 gld., dan valt de waarde van het perceel in kwestie, berekend naar een gangbaren rentevoet van b.v. 8 pCt. voor rente en exploitatiekosten — te stellen op 12500 gld. Neemt men verder aan dat de bouwkosten der op het perceel zich bevindende bebouwingen hebben bedragen 10000 gld. dan is de waarde van den grond gelijk 12500 gld. min 10000 gld. gelijk 2500 gld. Plus-minus 5 pCt. overeenkomstig den gangbaren rentevoet over dit laatste bedrag, gelijk plus-minus 125 gld. maakt dan uit de bodemrente van het perceel.

Het is mij niet mogelijk geweest een schetsbegrooting samen te stellen met concrete cijfers, daar ik tevergeefs naar gegevens heb gezocht iu de van overheidswege en van particuliere zijde gepubliceerde statistieken, ten einde te kunnen geraken tot een raming van het totaal inkomen, opgebracht door het Bedrijf. Vermoedelijk zijn deze donnees wel te distilleeren uit de kohieren der respectieve belastingen ; maar deze registers zijn, gelijk men weet, met het zegel des geheims bezwaard en dus voor het publiek niet toegankelijk.

Effecten. Deze geldswaardige papieren zijn ook bronnen, waaruit A. I. kunnen ontspringen. Mitsdien behooren zij rechtvaardigheidshalve gebracht te worden onder het bereik van den Fiscus. De hiervoor in aanmerking komende effecten zijn voor het onderwerpelijke systeem de rentegevende obligatiën der Staatsschulden. Ten einde nu het A. I. uit het bezit dezer schuldbiieven voortvloeiende, vanwege het belastingwezen te kunnen benaderen, converteere de Overheid ze in rentelooze vorderingen. De anders voor de rente uit te betalen geldsommen dienen dan ter amortisatie dier Staatsleeningen.

Ten aanzien van de vrijstellingen zij aangeteekend, dat het van zelf spreekt, dat gronden of bedrijven die geen S. R. afwerpen, niet aan belastingplicht zijn onderwerpen.

Kerken, scholen, stichtingen, begraafplaatsen, goederen in de doode hand en dergelijke, in gebruik ten behoeve, niet van het Algemeen of de Gemeenschap, maar speciaal van bepaalde categoriën van personen — physieke of juridische — deelen niet in de vrijstellingen. Nochtans j8 het gewenscht, ter wille