is toegevoegd aan je favorieten.

Wandelsport en 4-daagsche afstandsmarschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

dien zóó critieken tijd, toch ook nog aandacht schonk aan de ontspanning van de militairen), door wiens toedoen en met medewerking van Mr. Dr. Mees, Secretaris van het toen pas opgerichte Bureau voor Ontwikkeling en Ontspanning, dit lang gekoesterde plan kon uitgevoerd worden.

Het is dan ook dit Bureau *), dat — naderhand uitgebreid —, als Militair Bureau onder de energieke leiding van Generaal Kleynhens, ressorteerende onder het Departement van Oorlog, zooveel nut en genoegen en niet het minst „ontwikkeling", den militairen heeft bijgebracht.

Waar nu sedert dien gedenkwaardigen dag, toen ruim 300 burgers en militairen spontaan gevolg gaven aan de reeds lang door schrijver dezes gedachte en beschreven (o. a. in De Revue der Sporten en „De Landstorm") manier, om zoowel de toekomstige militairen — dus de burgers — te brengen tot een meer speciale beoefening van den oogenschijnlijk zoo eenvoudigen loopsport, — waarvan o. a. J. C. Schröder in het zoo fraaie prachtwerk van Jan Feith, „Het Boek der Sporten", zegt: „dat is juist de groote eigenschap van deze sport, „dat „alles op den looper zelf aankomt en geen greintje van „zijn succes afhankelijk is van min of meer volmaakte „werktuigen".

en tevens de reeds in dienst zijnde militairen

het door velen hunner — zij het dan ook ten onrechte — dikwijls verwenschte marscheeren, meer aangenaam te maken en hen te doen kennen het nut van die oefeningen — alom in den lande het maken van afstandsmarschen zoo in den smaak viel en eindelijk dus deze — juist voor de groote massa zoo gemakkelijk te beoefenen — tak van lichamelijke ontwikkeling populair geworden, genoemd mag worden, acht ik het niet van belang ontbloot, over de wandel-

*) Bjj het eindigen van den mobilisatietijd opgeheven.