is toegevoegd aan je favorieten.

Tentoonstelling Johan de Witt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den bezoeker.

De tentoonstelling ter herdenking van den 300sten geboortedag van Johan de Witt (geboren op den 24sten September 1625) is voorbereid door eene bijzondere commissie uit het algemeene Comité, dat de viering van dezen herdenkingsdag ontwierp en leidde.

De eischen eener degelijke voorbereiding brachten mede, dat de opening der tentoonstelling niet op den herdenkingsdag zelf kon plaats hebben. Het uitstel bleek gewettigd door de belangrijke toezeggingen, die eerst na den oorspronkelijk bedoelden openingsdag werden gedaan.

De keuze van de plaats der tentoonstelling, de stad Dordrecht, waar Johan de Witt uit een aloud en invloedrijk geslacht werd geboren, heeft ten gevolge gehad, dat niet slechts aan de staatkundige figuur van den Raadpensionaris zelf aandacht werd geschonken, maar dat ook zijn verwanten, zijn voor- en nageslacht, zijn zusters en hun echtgenooten en in het bijzonder zgn vader Jaoob de Witt en zijn broeder Cornelis de Witt, beiden historische figuren van beteekenis, in den kring der tentoonstelling werden getrokken. Waar de historische rol, door den vader gespeeld, op de staatkundige opvattingen van Johan de Witt invloed had; waar de broeder in het particuliere en het staatkundige leven zoo nauw verbonden was met den Raadpensionaris en waar het terrein, waar vader en broeder optraden, hun aller geboorteplaats Dordrecht tot middelpunt had, meende het Comité, dat het van belang was aan te toonen, hoe ook een figuur van nationale beteekenis als de Raadpensionaris verknocht was met en niet te scheiden