Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IO

aleer hij door den vloek der Kerk wordt getroffen. In Roomsche landen als België acht men het vloeken een geringe zonde, en men ergert zich niet over de veronachtzaming van de Zondagsrust. Wanneer menschen in bijgeloovige voorstellingen leven, laat men hen in hunne onkunde. In een Duitsch A-B-C boekje voor niet-katholieken, (Klipp und Klar, Kevelaar 1919), waarin de bezwaren der protestanten tegen Rome worden besproken, staat in 't Duitsch letterlijk het volgende te lezen: „ De heilige Rok te Trier. De vereering van deze heilige reliquie behoort niet noodwendig tot het heilige katholieke geloof. Geen kath»liek is verplicht, den heiligen Rok te vereeren of aan de echtheid dezer reliquie te gelooven .... Wanneer een aantal katholieken den heiligen Rok te Trier vereeren, laat u dezen lieden toch de vreugde en de vrijheid daartoe! Wanneer het u niet bevalt, wat deze katholieken doen, nu het: vaderland gaat daardoor

niet te gronde De vereering van den heiligen

Rok is eene zoo geheel onbelangrijke en onschuldige zaak; men verwondert zich, hoe zich ernstige lieden daarover kunnen opwinden. „Ja maar, wanneer de reliquie maar echt ware"! Weet u dan, of zij onecht is"? — Enz.

Dat is zoo echt Roomsch! Of Christenen te recht of ten onrechte een oud stuk doek vereeren, wat doet het er toe? De priesters in Trier zullen het aan die schare heusch niet zeggen, indien de echtheid van den rok aan twijfel onderhevig is!

Zoo laat men in Roomsche landen het mindere volk in onkunde en onwetendheid voortleven. Wanneer zij zich slechts aan de organisatie en het gezag der Kerk onderwerpen, de wetten houden, en flink geld betalen, dan doet de Kerk het andere.

En zoo komt al meer het groote bezwaar voor den

Sluiten