Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spoediger HeidenschsHolland in de binnenkamer van Jezus' H. Hart „duwen", dan de soms geforceerde inspanning van professorale intelligenties. Maar, ja, die Sint Franciscus was weliswaar een mooie heilige, echter zoo „zonderling".... En ook de Roomsche Nederlander is bevreesd het randje der maatschappelijke betamelijkheid te overschrijden.

— Ons grootste bezwaar in Vlaanderen tegen de Hervorming is dat deze van elk Nederlander een „theologant" heeft gemaakt.

— Holland is een model van openbare eerlijkheid. Ergens in een groote gemeente is een Roomsche Bibliotheek die, nabij de straatdeur, in de onbewaakte huisgang, een onbeheerd „Boekenstalletje" heeft geplaatst. De bezoeker heeft er enkel zijn Engelbewaarder tot kontrool.... Neemt hij een boekje dan veronderstelt men dat hij het bedrag in een busje werpt. De Bibliothecaresse verzekerde mij dat nooit een onregel* matigheid gebeurde.... Vlaanderen benijdt die maatschap* pelijke eerlijkheid aan Holland!

— Als je 's Zondags de H. Mis bijwoont in sommige katho* lieke kerken scheurt de koster tickets a 20 cent — minder of meer — uit een boekje en reikt ze over aan de geloovi* gen.... Precies als in een schouwburg of kinema.... Ja, precies als bij een „wereldsche gelegenheid". „Ne matéria* lisons pas trop", zou weêr eens J. K. Huysmans zeggen.

— Door de aangescherpte omsluiting van het Protestantisme is het parochiaal „saamhoorigheidsgevoel" sterker in Holland ontwikkeld dan in Vlaanderen. De kudde — o, het heerlijk woord! — loopt korter aan de band. In Vlaanderen is het parochiaal leizeel slapper: welbegrepen liberalisme? Ook is de hollandsche kapelaan een sterker „agent" in de roomsche families dan bij ons: de aangeslotenheid van de huiskring bij de kerk is vaster.

15

Sluiten