Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— In de Kurzaal te Scheveningen: de „Adoro*te"film. De doorloopende indruk is wel deze dat de roomsche vlammen eindelijk uit het hollandsch*protestantsch dak breed uit* slaan. Er was „brand" in de Mirakelstad en de gloed in de lucht was in gansch Nederland en de geheele wereld zicht* baar. Ook bij de Belgische prelaten die een „heilige" schrik hebben van de „kettersche Noorderduivel". Men legge na die „roomsche vreugde" eens een bezoek af in het afzichtelijk doodenhuis te Delft dat de Nieuwe Kerk heetl

Ja, die Nieuwe Kerk De kille witkwast maakte ervan

een bloed*loos lijk. De bruine zit*bakken hebben iets over zich als zwammen die rieken. De vochtige bijbels liggen er als doode, ongelezen boeken. Afzichtelijke luchters grijpen over je heen als spinnepooten, enz. Uit de blauwe grafzerken zijn fanatisch alle roomsche symbolen weggekapt. Een ont* zaggelijk vaabgroen gordijn hangt als de gescheurde voor* hang des tempels tusschen koor en schip. En achter dit gordijn? Men restaureert op roomsche wijze het koor. De witte kalk is van muren en pilaren geschrabt, weer leeft de gele steen en „roomsche levensblijheid" wordt zichtbaar. Heel hoog gebrandschilderde ruiten zonder beelden: vier* kante brokjes kleur zonder eenige hoogere bedoeling. We vraagden aan de koster of de geheele kerk zóó werd hersteld. „Och, meneer, was het zoo maar". In dit antwoord lag een heimwee naar Rome en een treurigheid over het Protestantis* me dat geen kunst gaf.

— Het is voor Roomsch*Katholieken even hinderlijk op de Korte Poten in Den Haag een kruisteeken te maken als voor Katholieke Nationalisten met een Leeuwenvlag op de „Place de la Bourse" in Brussel te verschijnen. Deze beide

1 zaken worden door de „verstandige wereld" hier en ginds niet geduld. Aan eigen benauwdheid kunnen Roomsche Nederlan* ders de versmachting van Vlaanderen door België ervaren.

48

Sluiten